Uchwała nr 12/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zobowiązania Okręgowej Rady  Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia uchwały.


Na podstawie art. 33 pkt 10, 15 i 16 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz.1725) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zobowiązuje się Okręgową Radę Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwał w sprawie:

1) uchylenia uchwały 21/R/17 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zwołania okręgowego zjazdu Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

2) zwołania okręgowego zjazdu Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z przyjęciem projektów uchwał okręgowego zjazdu, w tym w sprawie regulaminu zjazdu, porządku obrad, przyjęcia sprawozdań organów okręgowej izby, udzielenia absolutorium okręgowej radzie i przyjęcia budżetu na rok 2017 oraz innych wskazanych w proponowanym przez okręgową radę porządku obrad.

2. Niepodjęcie przez Okręgową Radę Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w powyższym terminie uchwał, o których mowa w ust.1, upoważnia do ich  podjęcia Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz.1725) okręgowa rada izby zwołuje okręgowy zjazd izby.

Zjazd powinien odbyć się w terminie do 30 kwietnia 2017 r. i rozpatrzyć sprawy określone w szczególności  w art. 18 pkt 1, 2, 3 ustawy.

Do dnia podjęcia niniejszej uchwały okręgowy zjazd Podkarpackiej OIIB nie podjął uchwał wymaganych przepisami. Co więcej, uchwałą 21/R/17 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zwołania okręgowego zjazdu Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Okręgowa Rada zwołała na dzień 27 maja 2017 r. okręgowy zjazd, nie uchwalając jednocześnie projektów uchwał zjazdu i jego porządku obrad i nie rozsyłając tych dokumentów delegatom na co najmniej 14 dni przed terminem zjazdu zgodnie ze Statutem Izby.

Uchwała powyższa nie została też podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji organu, nie została opublikowana na stronie internetowej okręgowej izby ani przesłana do ministra i Krajowej Rady, a nadto istnieje spór wewnątrz okręgowej rady co do treści uchwały poddanej pod jej głosowanie.

Zgodnie z art. 33 pkt 10, 15 i 16 ustawy, Krajowa Rada Izby kieruje działalnością samorządu zawodowego między Krajowymi Zjazdami, a w szczególności:

1) dokonuje kontroli uchwał okręgowych rad izb w zakresie zgodności z prawem, uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy,
2) uchyla uchwały okręgowych rad izb sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy,
3) zobowiązuje okręgową radę izby do podjęcia uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania tej rady, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Krajowej Rady Izby; niepodjęcie przez okręgową radę izby w powyższym terminie stosownej uchwały upoważnia do jej podjęcia Krajową Radę Izby.

W niniejszej sprawie Okręgowa Rada Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjęła uchwałę nr 21/R/17 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zwołania okręgowego zjazdu Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nieustalonej treści bez uchwalenia wymaganych przepisami projektów uchwał i nie doręczyła ich delegatom w wymaganym terminie 14 dni przed datą okręgowego zjazdu. Tekst tej uchwały podpisany przez przewodniczącego i sekretarza okręgowej rady zgodnie z zasadami reprezentacji organu nie istnieje.

Obecnie brak jest też możliwości odbycia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obrad okręgowego zjazdu, ponieważ okręgowa rada nie przyjęła projektów dokumentów zjazdowych ani ich nie doręczyła delegatom.

Brak projektów dokumentów zjazdowych uniemożliwia zapoznanie się przez delegatów z ich treścią ze stosownym wyprzedzeniem i podjęcie decyzji co do ich treści.

Wysłanie przez przewodniczącego okręgowej rady drogą mailową projektów dokumentów przygotowanych na poprzedni okręgowy zjazd nie jest skuteczne, ponieważ przewodniczący nie może zastępować okręgowej rady i podejmować za okręgową radę decyzji pozostających w jej wyłącznych kompetencjach, zaś okręgowa rada nie podejmowała decyzji co do treści projektów dokumentów na zjazd zwołany na dzień 27 maja 2017 r.

Należy podkreślić, że powyższa sytuacja została spowodowana wewnętrznym konfliktem w składzie okręgowej rady, a rozstrzygnięcie konfliktu pozostaje w kompetencjach okręgowego zjazdu.

W związku z powyższym niezbędne jest prawidłowe zwołanie i odbycie okręgowego zjazdu, któremu należy umożliwić zgodne z przepisami podejmowanie decyzji. Każdy z delegatów ma prawo otrzymać wymagane przepisami projekty dokumentów zjazdowych.

W tym celu przewodniczący okręgowej rady zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania posiedzenia okręgowej rady i poddanie pod głosowanie projektów uchwał przygotowanych przez sekretarza okręgowej rady, w tym uchylenia uchwały 21/R/17 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zwołania okręgowego zjazdu Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powodu braku możliwości skutecznego i zgodnego z przepisami odbycia się zjazdu w tym terminie oraz prawidłowego zwołania okręgowego zjazdu wraz z przyjęciem projektów dokumentów zjazdowych. Każdy z delegatów ma prawo do otrzymania z gwarantowanym uchwałą organów izby wyprzedzeniem dokumentów zjazdowych, zapoznanie się z nimi i podjęcia decyzji co do ich  ostatecznego kształtu.

Niewykonanie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie obowiązujących przepisów, w tym uchwał Krajowej Rady dotyczących trybu zwoływania okręgowych zjazdów i obliguje Krajową Radę, w razie bezczynności okręgowej rady, do podjęcia stosownych uchwał zamiast okręgowej rady.

Mając powyższe na względzie zasadnym jest zobowiązanie Okręgowej Rady  Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwały w sprawie:

1) uchylenia uchwały 21/R/17 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zwołania okręgowego zjazdu Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

2) zwołania okręgowego zjazdu Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z przyjęciem projektów uchwał okręgowego zjazdu, w tym w sprawie regulaminu zjazdu, porządku obrad, przyjęcia sprawozdań organów okręgowej izby, udzielenia absolutorium okręgowej radzie i przyjęcia budżetu na rok 2017 oraz innych wskazanych w proponowanym przez okręgową radę porządku obrad.


Otrzymują:
1) Okręgowa Rada Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
2) a/a