Uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Karta zgłoszenia kandydata

 

Uchwała nr 10/R/13

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie ramowych dokumentów na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 1,2 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje następujące dokumenty na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

  1. ramowy porządek obrad okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,

  2. ramowy regulamin wyborów do organów okręgowych izb inżynierów budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

  3. ramowy regulamin okręgowego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.