Uchwała nr 22/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi


§ 1

Krajowa Rada akceptuje zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi Pana Stanisława Sitarka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia