Uchwała nr  17/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Rady Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Małgorzacie Harężlak – nr członkowski SLK/IE/0818/02
- mgr inż. Krystynie Miazgowicz-Ślezińskiej – nr członkowski SLK/IE/7883/02
- inż. Janowi Świędzioł – nr członkowski SLK/IE/0809/02

2) Na wniosek Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Andrzejowi Czarra – nr członkowski KUP/IS/0319/01

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Michałowi Buzalskiemu – nr członkowski KUP/BO/0027/04
- mgr inż. Danucie Jelinskiej – nr członkowski KUP/BO/0851/01
- inż. Pawłowi Rygielskiemu – nr członkowski KUP/BO/2181/01
- mgr inż. Edwardowi Smentkowi – nr członkowski KUP/IS/2288/01
- mgr inż. Wiesławowi Mancewiczowi – nr członkowski KUP/BO/1508/01
- mgr inż. Andrzejowi Filipczakowi – nr członkowski KUP/IE/0493/01
- mgr inż. Lucjanowi Ceglarkowi – nr członkowski KUP/IE/3204/02
- mgr inż. Zenonowi Musiałowi – nr członkowski KUP/IS/1695/01

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.