Uchwała Nr 13/15

 

II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946)   uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 10/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 29/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 21/06 z dnia 23 czerwca 2006 r. i uchwałą Nr 20/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz uchwałą Nr 20/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust. 1 pkt 6 i art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946).”,

 

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),”,

 

3) w §2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),”,

 

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 8. 1. Pełną obsługę Rzecznika zapewnia Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Wydatki związane z działalnością Rzecznika, w tym wydatki związane z postępowaniem prowadzonym przez Rzecznika, pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”.

 

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.