Uchwała Nr 24/08
 
VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 9/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. w brzmieniu:

1)    w § 1 w ust. 2 wyrazy „Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221” zastępuje się wyrazami „z późniejszymi zmianami”;
2)    § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
2)     ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
3)    sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”;

3)    w § 3:
a)    w  ust.1 wyrazy „Okręgowy sąd dyscyplinarny” zastępuje się wyrazem „Sąd” oraz po wyrazach „i 5-16” dodaje się wyraz „pozostałych”,
b)    ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Członkowie sądu sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.”;

4)    w § 4:
a)    w zdaniu wstępnym wyrazy „Okręgowy sąd dyscyplinarny” zastępuje się wyrazem „Sąd”,
b)    w pkt 4 skreśla się wyrazy „coroczne i kadencyjne”;

5)    w § 5 wyrazy „Okręgowy sąd dyscyplinarny” zastępuje się wyrazem „Sąd”;
6)    w § 7 w ust.1 wyrazy „okręgowego sądu dyscyplinarnego” zastępuje się wyrazem „sądu”;
7)    w § 9 wyrazy „okręgowego sądu dyscyplinarnego” zastępuje się wyrazem „sądu”,
8)    w § 10:
a)    w ust.1 wyrazy „okręgowego sądu dyscyplinarnego” zastępuje się wyrazem „sądu”,
b)    ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki związane z  działalnością sądu, w tym wydatki związane z postępowaniem  przed sądem pokrywane są z budżetu okręgowej izby.”;
 
9)    w § 11 wyrazy „okręgowego sądu dyscyplinarnego” zastępuje się wyrazem „sądu”;
10)    § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.