Uchwała Nr 22/07 - w sprawie przyjęcia stanowiska VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie emigracji zarobkowej z dnia 23 czerwca 2007 r. Drukuj
czwartek, 05 lipca 2007

Uchwała Nr 22/07

VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 23 czerwca 2007 r.


w sprawie przyjęcia stanowiska VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie emigracji zarobkowej.


VI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:§ 1.


VI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zaniepokojenie emigracją zarobkową z Polski wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej w budownictwie.


W ocenie VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zjawisko to wywiera zdecydowanie negatywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju i wypełnianie przez Polskę zobowiązań związanych z członkostwem w Unii Europejskiej.


VI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o stworzenie mechanizmów prawno-ekonomicznych przeciwdziałającym powyższym zjawiskom.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

.