Uchwała Nr 17/07

VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 23 czerwca 2007 r.


w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.


Na podstawie § 8 pkt 4 regulaminu VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Przyjmuje się rezygnację Pana Stanisława Fica z członkostwa w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.