Uchwała Nr 16/07

VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2008.


Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:§ 1.


Uchwala się budżet Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2008, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały nr 16/07

VI Krajowego Zjazdu PIIB

z dnia 22 czerwca 2007 r.


BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA


BUDŻET KRAJOWYCH ORGANÓW KRAJOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
NA 2008 ROK


1.

Wpływy – przychody:

1.1. Składki na Krajową Izbę: 100.000 x 60,00


6 000 000,00 zł


1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC


400 000,00 zł


1.3. Opłaty za rzeczoznawców i cudzoziemców100 000,00 zł

 

1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia Allianz

 

 

360 000,00 zł


Razem6 860 000,00 zł


2.

Wydatki – koszty:

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal460 000,00 zł


2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń


200 000,00 zł


2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne


300 000,00 zł


2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów


280 000,00 zł


2.5. Płace , ryczałty , ekwiwalenty


2 230 000,00 zł


2.6. Delegacje i koszty transportu


420 000,00 zł


2.7. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR


720 000,00 zł


2.8. Koszty kolportażu i masowej korespondencji850 000,00 zł


2.9. Koszt zjazdu sprawozdawczego220 000,00 zł


2.10. Koszty szkoleń i konferencji


380 000,00 zł


2.11. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz


420 000,00 zł


2.12. Koszty promocji, materiały prasowe120 000,00 zł


2.13. Koszty współpracy z zagranicą120 000,00 zł


2.14. Nagrody fundowane przez PIIB60 000,00 zł


2.15. Rezerwa

 

 

80 000,00 zł


Razem6 860 000,00 złWYLICZENIA WYDATKÓW W 2008 ROKU

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek

Czynsze

12 x 27.000

=

324 000,00 zł


wynajem sal, poczęstunek

12 x 6.000

=

72 000,00 zł


utrzymanie biura

12 x 5.000

=

60 000,00 zł


Razem456 000,00 zł


Przyjęto

 

 

460 000,00 zł
2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń

zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych

10.000 + 5 x 2.000 + 8.000

=

28 000,00 zł


remonty, modernizacje

12 x 3.000

=

36 000,00 zł


serwis posiadanych urządzeń

12 x 7.000

=

84 000,00 zł


materiały eksploatacyjne

12 x 2.000

=

24 000,00 zł


ubezpieczenie biur i sprzętu

 

 

30 000,00 zł


Razem202 000,00 zł


Przyjęto

 

 

200 000,00 zł
2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

 

 

 

300 000,00 zł


Przyjęto

 

 

300 000,00 zł
2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów:

 

 

 

280 000,00 zł


Przyjęto

 

 

280 000,00 zł


2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty:

Płace personelu:

1 x 5500 + 2 x 5000 + 5 x 4500 + 2 x 3500 +
5 x 3000 + 8 x 2500 + 6 x 2000

92.000 x 12 x 1,2079

=

1 333 522,00 złEkwiwalenty Prezydium Izby:

Prezes Krajowej Rady

= 1,70 średniejV-ce Prezesi,

4 x 0,6 średniej = 2,40 średniejsekretarz i skarbnik Rady Izby, sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i ROZ

12 x 0,5 x 1,7 =10,20 średniej
14,30 x 2.700 x 12

=

463 320,00 zł
Rada Krajowa -

6 x 34 x 120

=

24 480,00 zł


Prezydium R.K.-

13 x 4 x 120

=

6 240,00 zł


Kraj. Kom. Kwalif .-

4 x 16 x 120

=

7 680,00 zł


Prezydium KKK -

12 x 4 x 120

=

5 760,00 zł


Kraj. Sąd Dysc. -

4 x 16 x 120

=

7 680,00 zł


Przygotowanie rozpraw KSD -

56 x 120

=

6 720,00 zł


Rozprawy KSD -

60 x 5 x 120

=

36 000,00 zł


Postęp. wyjaśn. ROZ -

180 x 5 x 20

=

18 000,00 zł


Kraj. Kom. Rewiz. -

(6 x 2 + 6 x 7) x 120

=

6 480,00 zł


Kontrole KKR -

4 x 120 x 20

=

9 600,00 zł


Nadzory KKR -

120 x 120

=

14 400,00 zł


Kom. Prawno-Regulam.-

12 x 18 x 120

=

25 920,00 zł


Kom.Uchwał i Wniosków -

12 x 16 x 120

=

23 040,00 zł


Razem192 000,00 złUmowy-zlecenia-ekspertyzy :

12 x 20.000

=

240 000,00 złRazem : 1.333.522 + 463.320 + 192.000 + 240.000

 

=

2 228 842,00 zł


Przyjęto

 

 

2 230 000,00 zł
2.6.Delegacje i koszty transportu:

12 x 35.000

=

420 000,00 zł


Przyjęto

 

 

420 000,00 zł2.7.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

0,50 x 11 x 1,22 x 107.000

=

717 970,00 zł


Przyjęto

 

 

720 000,00 zł2.8.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

2.0 x 107.000 x 11

=

2 354 000,00 zł


zwrot za wysyłkę czasopisma i wrzutek

11 x 30.000

=

- 330 000,00 zł


partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki

1.0 x 107.000 x 11

=

- 1 177 000,00 zł


Razem847 000,00 zł


Przyjęto

 

 

850 000,00 zł2.9.Koszty Zjazdu Sprawozdawczego:220 000,00 zł


Przyjęto

 

 

220 000,00 zł2.10.Koszty szkoleń i konferencji:380 000,00 zł


Przyjęto

 

 

380 000,00 zł2.11.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz:

12 x 35.000

=

420 000,00 zł


Przyjęto

 

 

420 000,00 zł2.12.Koszty promocji, materiały prasowe:

12 x 10.000

=

120 000,00 zł


Przyjęto

 

 

120 000,00 zł2.13. Koszty współpracy z zagranicą

12 x 10.000

=

120 000,00 zł


Przyjęto

 

 

120 000,00 zł2.14.Nagrody fundowane przez PIIB

( najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. )60 000,00 zł


Przyjęto

 

 

60 000,00 zł2.15.Rezerwa:80 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

80 000,00 zł