Uchwała Nr 9/07 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Izby za rok 2006 z dnia 22 czerwca 2007 r. Drukuj
środa, 04 lipca 2007

 Uchwała Nr 9/07


VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Izby za rok 2006.


Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.


 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Izby za rok 2006.

 2. W skład sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 wchodzi, w szczególności:

  1. sprawozdanie z działalności merytorycznej,

  2. bilans za rok 2006,

  3. rachunek zysków i strat za rok 2006,

  4. informacja dodatkowa.

 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności w roku 2006 przeznacza się w całości na działalność statutową.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

.