Uchwała Nr 7/07

VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.


Na podstawie § 6 ust. 2 lit. c regulaminu VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Wybiera się Komisję Skrutacyjną VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:


  1. Grelewski Marcin,

  2. Malisz Elżbieta,

  3. Gabriela Guzik,

  4. Edward Groniecki,

  5. Skiba Ryszard ,

  6. Micał Małgorzata,

  7. Kania Stanisław.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.