Uchwała Nr 3/07


VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie porządku obrad Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1.


Uchwala się porządek obrad VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.