Uchwała Nr 5/07


VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie regulaminu VI Krajowego Zjazdu.


Na podstawie § 8 pkt 1 regulaminu VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Uchwala się regulamin VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.