Uchwała Nr 15/07

VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2006.


Na podstawie art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Udziela się absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2006.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zjazdu: Sekretarz Zjazdu:
 

Uchwała Nr 15/07

VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2006.


Na podstawie art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Udziela się absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2006.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.