Załączniki:
Załącznik nr 1 

Uchwała Nr 30/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 24 czerwca 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia programu działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2006-2010.

 

Na podstawie art. 31 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uchwala się program działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2006-2010 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.