Uchwała nr 9/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie zadłużenia Łódzkiej OIIB


§ 1

Na  podstawie  Art. 33 ust.2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów ( z późn. zmianami)
Krajowa Rada  PIIB  akceptuje  następujący  terminarz  spłaty  zadłużenia  Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wobec Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

1.Termin spłaty pozostałej kwoty pożyczki w wysokości 124 999,50 złotych zostanie przesunięty z 31 października 2009r. do 31 października 2010r. Spłata powinna być realizowana w równych, miesięcznych ratach począwszy od 1 marca 2009r.

2. Zobowiązania za rok 2006 i 2007 w wysokości 175 357,20 złotych zostaną spłacone do 31 grudnia 2009r. w równych, miesięcznych  ratach począwszy od marca 2009r.

3. Zobowiązania za rok 2008 w wysokości 113 655,09 złotych oraz należności za prenumeratę „Inżyniera Budownictwa” w 2009r. zostaną uregulowane do 31 grudnia 2010r. i spłacone w równych ratach począwszy od 1 stycznia 2010r.

4. Pozostałe bieżące należności w 2009r. Łódzka OIIB będzie regulować w  terminach 14 dniowych od daty wystawienia faktury.


§ 2

Przewodniczący Okręgowej Rady Łódzkiej OIIB udostępni wszystkie dokumenty związane z audytem, o którym mowa w uchwale Nr 3/P/09 Prezydium Krajowej Rady PIIB  z dnia 25 lutego 2009r.


§ 3

Za realizację niniejszej uchwały są odpowiedzialni:

mgr inż. Andrzej Jaworski - skarbnik Krajowej Rady PIIB
dr  inż.  Andrzej B. Nowakowski    - członek Krajowej Rady PIIB, Przewodniczący Okręgowej Rady Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.