załącznik do uchwały

Uchwała Nr 7/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 11 marca 2009r.

w sprawie stanowiska Krajowej Rady PIIB do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12 stycznia 2009r.


§ 1

Krajowa Rada PIIB negatywnie ocenia inicjatywę i uzasadnienie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie stwierdzenia niezgodności ustaw regulujących funkcjonowanie samorządów zawodowych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowisko Krajowej Rady PIIB stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.