Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r. > Uchwała 30/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 września 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
Uchwała 30/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 września 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych PDF Drukuj Email
czwartek, 21 września 2006

Załączniki:
REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
Załącznik nr 1-7 do uchwały KR Nr 30/R/06 

Uchwała Nr 30 /R/06

z dnia 20 września 2006 r.

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§1

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/R/03 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 grudnia 2003 r., zmienionej przez uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 8/R/05 z dnia 16 marca 2005 r. i Nr 9/R/05 z dnia 25 maja 2005 r. oraz Nr 39/R/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)    użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) zastępuje się wyrazami ,,rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578)”;

 

2)     użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 62, poz. 565)” zastępuje się wyrazami ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 219, poz. 1868)”;

 

3)    w § 4:

 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Do wniosku należy dołączyć:

a)               odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich albo dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,

b)              zarejestrowaną i opieczętowaną przez właściwy organ książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,

c)               kartę osobową, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,

d)              życiorys zawodowy,

e)              dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.”;

 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Praktykę zawodową odbytą przed 1 stycznia 1995 r. dokumentuje się w formie zaświadczenia. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.”;

 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Praktyka zawodowa krajowa, odbyta po dniu 1 stycznia 1995 r., wymaga udokumentowania w książce praktyki zawodowej opieczętowanej przez właściwy organ przed rozpoczęciem jej odbywania, z zastrzeżeniem ust. 6.”;

 

d) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

,,7. W stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem 1 stycznia 2006 r., uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki, stosuje się przepisy dotychczasowe.”;

 

4)    w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest odbycie jej pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.”;

 

 

5)    w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

,,1. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna lub jej skład orzekający w przypadku stwierdzenia braków we wniosku nakłada, w drodze postanowienia, na osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane, obowiązek usunięcia wskazanych braków w terminie 30 dni. Wzór postanowienia stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

 

2.Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna lub jej skład orzekający wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu w przypadku:

1)    bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust.1,

2)    jeżeli wykształcenie lub praktyka zawodowa osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578),

3)    stwierdzenia podania nieprawdziwych lub fałszywych danych w książce praktyki zawodowej lub w zaświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki za granicą.”;

 

6)    w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Członkowie zespołu kwalifikacyjnego otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), tj. do 9 % opłaty dokonanej przez kandydata, która z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę ustala się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 i z 2005 r. Nr 157, poz.1314).”;

 

7) Załączniki do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego nr 1-7 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do uchwały.

 

§ 2.

Tekst jednolity regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa