Załączniki:
Załącznik nr 1Uchwała nr  21/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały

 

Na podstawie art. 33 pkt 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.2052, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchyla się sprzeczną z prawem – wydaną bez podstawy prawnej – uchwałę nr 280 Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie warunkowego zawieszenia ściągania nieopłaconych składek.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.