Uchwała nr 2/R/04

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia  22 stycznia 2004 r.

w sprawie uchylenia uchwały.

Na podstawie art. 33 pkt 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 240, poz.2052) uchwala się , co następuje:

 

§ 1.

 

Uchyla się sprzeczną z prawem – wydaną bez podstawy prawnej – uchwałę nr 19/R/2003 Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia rocznej składki członkowskiej na 2004 r.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.