Uchwała nr 19/III/KKR/2014
Krajowej Komisji Rewizyjnej
z dnia 06.05.2014 r.
w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

 

 

Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pani:

mgr inż. Joannie Gierobie                          LUB/BM/0362/01

(tytuł zawodowy)      (imię i nazwisko)      (nr członkowski)

 

 

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

 

 

- Delegat na Zjazd Krajowy II, III i IV kadencji

- Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady LOIIB I, II i III kadencji

- Zastępca Sekretarza Krajowej Rady PIIB w III kadencji

- Przewodnicząca Komisji ds. samopomocy LOIIB

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.