Uchwała nr 4/III/KKR/2012

z dnia 16.03.2012 r.

 

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem KIIB

w 2011 roku

 

 

 

Zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

 

  1. Tadeusz Durak - Przewodniczący

  2. Ewa Barcicka - Wiceprzewodnicząca

  3. Urszula Kallik - sekretarz

  4. Grzegorz Kokociński - członek

  5. Janusz Komorowski - członek

  6. Kazimierz Owedyk - członek

  7. Paweł Piotrowiak - członek

  8. Kazimierz Ślusarczyk - członek

 

po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmują następujące wnioski:

 

Wnioski:

1. Program elektronicznego systemu ewidencji środków trwałych pozwala na sprawne przeprowadzanie kontroli posiadanego przez Krajową Izbę majątku trwałego w każdym roku.

2. Na podstawie wykazu zakupów stwierdza się, że nadal utrzymuje się tendencja ich zmniejszania. W 2011 r. dokonane zostały tylko zakupy niezbędne.

3. Zaleca się Krajowej Radzie uzasadnienie celowości kumulowania środków finansowych oraz bezpieczeństwa ich lokowania.