Uchwała Nr 26/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,  z 2002 r. Nr 23, poz.221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)   uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 4/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. wprowadza się zmiany określone w  załączniku do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zmiany

do podstawowych dokumentów

przyjęte na III Krajowym Zjeździe PIIB

 

do Regulaminu Krajowej Rady

11) – nie przyjęto

 

12) §3 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

18) zapewnia obsługę administracyjną pozostałych organów izby, określonych w § 8 ust. 1 pkt 3-6 Statutu.

 

13) w §4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Prezes Krajowej Rady reprezentuje Krajową Izbę.

 

14) §5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Krajowa Rada i jej Prezydium decyzje swoje podejmują w formie uchwał, które podpisują Prezes i sekretarz.

 

15) §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Uchwały Prezydium Krajowej Rady, podjęte w zakresie jego działania, mają czasowo moc uchwał Krajowej Rady i są przedstawiane do zatwierdzenia Krajowej Radzie na jej najbliższym posiedzeniu.

 

16) §7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz Rady. Protokół powinien być udostępniony członkom Rady przed następnym posiedzeniem Rady i na nim przyjęty. Zgłoszone i przyjęte poprawki odnotowuje się w kolejnym protokole. Punkt dotyczący przyjęcia protokółu umieszcza się w porządku obrad zebrania Rady.

 

17) §10 ust. 1 zachowuje brzmienie §10.

w §10 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2. Prezes Krajowej Rady powołuje co najmniej 3. osobowe składy orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.

 

18) §12 ust. 2:

2. Sekretarz ponadto odpowiada za: (...).

 

19) §15 ust. 1:

1. Zaciąganie zobowiązań (...).

 


 

 

Załącznik:

 

Regulamin

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez III Krajowy Zjazd PIIB
18-19 czerwca 2004 r.

 

§1

1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Krajowa Rada Izby jest organem Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 i art. 32-34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 221), wybieranym przez Krajowy Zjazd Izby.

3. Kadencja Krajowej Rady Izby trwa 4 lata.

 

§2

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, wraz z późniejszymi zmianami.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- Izbie - należy przez to rozumieć Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa,

- Zjeździe - należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

- Radzie - należy przez to rozumieć Krajową Radę Izby,

- Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Rady Izby,

- Prezesie, wiceprezesie, sekretarzu, skarbniku i członkach - należy przez to rozumieć odpowiednie osoby tworzące Krajową Radę Izby i pełniące w niej określone funkcje.

3. Do spraw nieunormowanych ustawą i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, z wyłączeniem postępowania dyscyplinarnego, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§3

W okresie między Zjazdami Krajowa Rada Izby wykonuje zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, realizując obowiązki wynikające z ustawy, statutu i uchwał Krajowego Zjazdu, a w szczególności:

1) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu Izby,

2) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad izb,

3) zobowiązuje okręgową radę izby do podjęcia uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu tej rady w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Krajowej Rady Izby; nie podjęcie przez okręgową radę izby w powyższym terminie stosownej uchwały upoważnia do jej podjęcia Krajową Radę Izby,

4) podejmuje decyzje o zawieszeniu lub rozwiązaniu rady okręgowej,

5) reprezentuje członków izby,

6) realizuje budżet i sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,

7) składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdania ze swojej działalności,

8) reprezentuje samorząd zawodowy inżynierów budownictwa wobec organów władzy publicznej i władz samorządowych oraz organizacji społecznych, zawodowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych i innych,

9) uchwala na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej regulaminy postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego,

10) wydaje, po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego, decyzje w sprawie uprawnień budowlanych w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, o których mowa w art. 12a ustawy-Prawo budowlane, a w wypadku nadania uprawnień budowlanych zobowiązuje okręgową izbę, wskazaną przez zainteresowanego, do dokonania wpisu na listę jej członków,

11) dokonuje kontroli uchwał okręgowych rad izb w zakresie zgodności z prawem, uchwałami i regulaminami ustalonymi przez Krajowy Zjazd Izby albo Krajową Radę Izby,

12) uchyla uchwały okręgowych rad izb sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami ustalonymi przez Krajowy Zjazd Izby albo Krajową Radę Izby,

13) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących budownictwa oraz wnioskuje w tych sprawach,

14) przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej coroczne informacje o działalności Krajowej Izby,

15) wspiera i dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków izby, ustala zasady stałego dokształcania i aktualizacji ich wiedzy oraz zasady weryfikacji i egzekucji tego obowiązku,

16) do obsługi administracyjnej powołuje Biuro Krajowej Izby, określa jego wewnętrzną strukturę organizacyjną, zakres zadań i tryb pracy oraz odpowiednie regulaminy,

17) tworzy komisje i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo - doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając: cel powołania, zakres zadań, tryb pracy oraz zasady ich obsługi, ich nazwę oraz skład osobowy i ich przewodniczących,

18) zapewnia obsługę administracyjną i kancelaryjną pozostałych organów izby określanych w § 8 ust.1 pkt. 3-6 Statutu.

19) ustala wzory pieczęci organów Krajowej Izby oraz okręgowych izb,

20) opracowuje projekt regulaminu wyborów do organów Izby,

21) określa zasady ustalania liczby delegatów z okręgowych izb na Krajowy Zjazd Izby,

22) zwołuje Krajowy Zjazd Izby, co najmniej raz w roku jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy,

23) zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby w wypadkach, trybie i terminie określonym w statucie Izby,

24) rozpatruje wnioski w sprawie powołania, likwidacji lub łączenia okręgowych izb,

25) prowadzi bieżące sprawy Krajowej Izby.

 

§4

1. Krajowa Rada Izby składa się z Prezesa oraz od 17 do 40 członków Rady wybranych przez Krajowy Zjazd Izby, w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten Zjazd.

2. Zadania określone w § 3 Krajowa Rada Izby realizuje poprzez działania własne, lub swojego organu wykonawczego, którym jest Prezydium Krajowej Rady Izby.

3. Prezes Krajowej Rady reprezentuje Krajową Izbę.

 

§5

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Rady Izby zwołuje jej Prezes w terminie nie dłuższym niż 18 dni od dnia jej wyboru (zakończenia Zjazdu), proponuje porządek tego posiedzenia i mu przewodniczy.

2. Na posiedzeniu tym Rada ukonstytuowuje się i dokonuje wyboru Prezydium. Dla skuteczności wyboru niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.

3. Prezydium Krajowej Rady Izby stanowią: Prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz członkowie, a w razie potrzeby zastępca sekretarza i zastępca skarbnika, lecz ogółem nie więcej niż 12 osób razem z Prezesem.

4. Przy ukonstytuowywaniu się Rady za wybranych na poszczególne funkcje uznaje się kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. Jeżeli kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów, a wybór ich spowodowałby przekroczenie liczby miejsc mandatowych, przeprowadza się wybory uzupełniające dla tych samych osób.

5. Krajowa Rada Izby i jej Prezydium decyzje swoje podejmują w formie uchwał lub postanowień, które podpisują Prezes i sekretarz.

6. Wykonanie uchwał należy do osób odpowiedzialnych za ich realizację w związku z pełnioną funkcją, chyba że Rada lub Prezydium wykonanie uchwały powierzy innej osobie.

7. Uchwały Rady podejmowane w sprawach indywidualnych doręcza się wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania.

 

§6

1. Do kompetencji i obowiązków Prezydium Krajowej Rady Izby należy:

1) wykonywanie uchwał Krajowej Rady Izby,

2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych,

3) bieżący nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych,

4) powoływanie komisji i zespołów o charakterze doraźnym,

5) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem w granicach ustalonych w budżecie oraz zaciąganie w imieniu Krajowej Rady Izby zobowiązań w zakresie wynikającym z upoważnień,

6) podejmowanie między posiedzeniami Krajowej Rady Izby uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.

2. Uchwały Prezydium Krajowej Rady Izby, podjęte w zakresie jego działania, mają czasowo moc uchwał Krajowej Rady  i są przedstawiane do zatwierdzenia Krajowej Radzie  na jej najbliższym posiedzeniu

3. Oświadczenia woli w imieniu Krajowej Rady Izby składają przynajmniej dwaj upoważnieni członkowie Prezydium, w tym Prezes lub wiceprezes, z zastrzeżeniem zawartym w § 15 ust. 2.

 

§7

1. Posiedzenia Krajowej Rady Izby odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Krajowej Rady Izby.

3. Posiedzenia Rady są zwyczajne i nadzwyczajne.

1) posiedzenia zwyczajne odbywają się w terminach ustalonych przez Radę,

2) posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Prezes Krajowej Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium Krajowej Rady lub na wniosek co najmniej 2/3 członków Rady albo na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

4. Posiedzenia Rady prowadzi Prezes, a w razie jego nieobecności zastępujący go upoważniony wiceprezes.

5. Porządek obrad posiedzenia Rady proponuje Prezes.

6. O terminie posiedzenia Krajowej Rady Izby należy powiadomić jej członków, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, przesyłając zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad.

7. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Na wniosek 1/5 obecnych członków Rady ustala się tajność głosowania.

8. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad, sekretarz Rady i protokolant. Protokół powinien być udostępniony członkom Rady przed następnym posiedzeniem Rady i na nim przyjęty. Zgłoszone i przyjęte poprawki odnotowuje się w kolejnym protokole. Punkt dotyczący przyjęcia protokołu, umieszcza się w porządku obrad zebrania Rady.

9. Na posiedzenia Krajowej Rady Izby i jej Prezydium są zapraszani przewodniczący lub upoważnieni przedstawiciele Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, okręgowych rad izb, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i inne zaproszone osoby.

10. Odpisy podjętych uchwał, zgodnie z ustawą, przesyła się - w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia - do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

§8

1. Posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Izby zwołuje Prezes, nie rzadziej niż trzy razy w kwartale.

2. W odniesieniu do posiedzeń Prezydium Rady mają zastosowanie odpowiednio postanowienia jak dla posiedzeń Rady, zawarte w § 7 ust. 2-9.

 

§9

1. Rada ustala corocznie program swojej działalności i składa sprawozdanie z jego realizacji na corocznym Krajowym Zjeździe Izby.

2. Rada dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków, ustala dla nich zakres czynności, formy pracy i sprawozdawczości.

3. Funkcje w Krajowej Radzie Izby jej członkowie sprawują zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów, poniesionych w związku z wykonywaną funkcją w formie delegacji na środki komunikacji publicznej.

 

§10

1.Prezes Krajowej Rady reprezentuje Radę i kieruje jej pracami, a w szczególności:

1) udziela informacji w sprawie zasad wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2) opracowuje projekt podziału czynności pomiędzy członków Rady,

3) proponuje porządek dzienny obrad Rady i jej Prezydium,

4) przedstawia program działalności Rady i jej Prezydium,

5) zwołuje posiedzenia Rady i jej Prezydium,

6) kieruje do członków Rady sprawy do załatwienia,

7) podpisuje korespondencję urzędową,

8) przyjmuje i zwalnia pracowników Biura Krajowej Izby; pełni w stosunku do nich obowiązki pracodawcy w rozumieniu ustawy-Kodeks pracy,

9) w imieniu Krajowej Rady Izby składa sprawozdania z jej działalności na Krajowym Zjeździe Izby.

    2. Prezes Krajowej Rady powołuje co najmniej 3 osobowe składy orzekające do rozpatrywania spraw

        indywidualnych.

 

§11

1. Kompetencje oraz zakres zadań wiceprezesów i członków Krajowej Rady Izby ustala dla każdego z nich, na wniosek Prezesa, Prezydium Krajowej Rady Izby.

2. Wiceprezesi Krajowej Rady są zastępcami Prezesa. Prezes, za zgodą Rady, może spośród nich ustalić pierwszego swego zastępcę.

 

 

 

 

§12

1. Sekretarz Rady odpowiada za wykonanie uchwał Rady i jej Prezydium z zastrzeżeniem § 5 ust. 7.

2. Sekretarz ponadto odpowiada za :

1) redagowanie protokołów z posiedzeń Rady i jej Prezydium oraz przygotowanie projektów uchwał,

2) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem obowiązkowych rejestrów,

3) załatwianie bieżącej korespondencji,

4) nadzorowanie sprawozdawczości Rady i jej Prezydium,

5) udzielanie informacji o pracach Rady organom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,

6) analizowanie odwołań od uchwał okręgowych rad izb inżynierów budownictwa,

7) prowadzenie analizy składu członkowskiego izby,

8) zatwierdzanie do publikacji lub redagowanie komunikatów, informacji i obwieszczeń Rady,

9) przedstawianie do zatwierdzenia przez Radę uchwał i postanowień Prezydium,

10) informowanie Rady o ważniejszych pracach i decyzjach Prezydium,

11) przygotowanie projektów planów pracy i sprawozdań z działalności Rady i jej Prezydium,

 12) nadzorowanie terminowego przesyłania uchwał do wiadomości właściwego ministra,

 13) załatwianie innych spraw zlecanych przez Prezesa.

3. Sekretarz odpowiada przed Radą za całokształt prac Biura Krajowej Izby oraz zgłasza Prezesowi Rady odpowiednie wnioski w tym zakresie.

 

§13

1. Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansowo-budżetową Krajowej Izby, a w szczególności:

1) przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,

2) opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawia je na posiedzeniach Rady,

3) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową,

4) wykonuje wszelkie czynności związane z normalnym zarządzaniem majątkiem,

5) kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie,

6) sprawuje nadzór nad bieżącym regulowaniem składek członkowskich i ubezpieczeniowych oraz rozliczeń w tym zakresie.

2. Skarbnik sprawuje nadzór nad działalnością głównego księgowego i może w tym względzie korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.

 

§14

1. Krajowa Rada Izby działalność finansowo-gospodarczą prowadzi w ramach budżetu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Izby.

2. Uchwalenie budżetu Izby na rok następny powinno nastąpić na Krajowym Zjeździe.

3. Wydatki Krajowej Rady oraz powoływanych przez nią komisji i zespołów są pokrywane z budżetu Krajowej Rady Izby.

4. Krajowa Rada może dokonywać w budżecie odpowiednich przesunięć, pod warunkiem pokrycia wydatków uzyskanymi wpływami.

 

§15

1. Zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, nabycie lub zbycie nieruchomości oraz umorzenie wierzytelności następuje na podstawie uchwały Krajowej Rady.

2. Dokumenty obrotu pieniężnego lub materialnego, które zgodnie z przepisami wymagają dwóch podpisów, mogą być podpisywane przez upoważnionych członków Prezydium w tym przez Prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika albo ich zastępców.

 

§16

1. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Krajowej Rady, czynności jego sprawuje wiceprezes wyznaczony przez Radę.

2. Sprawowanie funkcji Prezesa Krajowej Rady przez wiceprezesa trwa do czasu wyboru nowego Prezesa przez Krajowy Zjazd Izby.

3. W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza lub skarbnika, ich obowiązki pełnią ich zastępcy lub członkowie Rady wyznaczeni przez Radę.

 

 

 

§17

1. Pracami Biura Krajowej Izby kieruje dyrektor biura.

2. Zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska dyrektora biura należy do kompetencji Prezesa Rady.

3. Dyrektor biura pełni obowiązki na podstawie regulaminu, który określa kompetencje i zadania związane z realizacją zadań statutowych Izby oraz zasady dysponowania funduszami, podpisywania oświadczeń, dokumentów i korespondencji.

4. Biuro zapewnia pozostałym organom Krajowej Izby pełną obsługę administracyjną, organizacyjną i kancelaryjną wynikającą z ich regulaminów i uregulowań ustawowych.

 

§18

W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych i w statucie oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.