Uchwała Nr 30/10 w sprawie przyjęcia programu działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2010-2014. Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 30/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia programu działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2010-2014.


Na podstawie art. 31 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się program działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2010-2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do uchwały

Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010