Uchwała Nr 28/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 28/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie art. 31 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącej załącznik do uchwały Nr 28/08 VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w § 19 ust.6 otrzymuje brzmienie:

„6. W uzasadnionych przypadkach można wyrazić zgodę na odbycie podróży samolotem lub samochodem osobowym, z tym, że zgoda na odbycie podróży samochodem osobowym nie jest wymagana w przypadku odbywania podróży jednym samochodem przez co najmniej dwie osoby delegowane a zwrot kosztów przysługuje jednej z osób delegowanych.”.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010