Uchwała Nr 14/10 w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2009. Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 14/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2009.


Na podstawie art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Udziela się absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2009.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010