Uchwała Nr 9/10 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2009 Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 9/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2009.


Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1.    Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2009.
2.    W skład sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 wchodzi, w szczególności:

1)    sprawozdanie z działalności merytorycznej,
2)    bilans za rok 2009,
3)    rachunek zysków i strat za rok 2009,
4)    informacja dodatkowa.

3.    Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.
4.    Nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności w roku 2009 przeznacza się w całości na działalność statutową.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do uchwały

.
Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010