Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Obowiązkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa

 

Serwis Ubezpieczeń

Obowiązkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
Dodatkowe, nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
Obowiązkowe ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej
Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów (dla członków PIIB)
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenie OC Inżyniera Kontraktu
Zgłoszenie i likwidacja szkody z ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa
Kontakt z ubezpieczycielem
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PDF Drukuj Email
środa, 05 stycznia 2011

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152, z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174),
- Umowa Generalna pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa a Ubezpieczycielem.

 

Ubezpieczyciel:
Okres od 01-01-2004 do 31-12-2010

TUiR. Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. 224 224 224, fax (22) 567 13 87,

Okres od 01-01-2011
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1.
Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS.
NIP 585-000-16-90. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 185.980.900 zł.
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Ubezpieczający:
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Mazowiecka 6/8
00-048 Warszawa

 

Ubezpieczeni:
Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykonujący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

 

Zakres i suma ubezpieczenia
Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna inżynierów budownictwa za szkody:
- wyrządzone osobie trzeciej,
- powstałe w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego (np. popełnienia błędu w projekcie, niedopełnienia obowiązków kierownika budowy), które musi mieć miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
- powstałe w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Górnym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i na każde zdarzenie jest przewidziana w umowie suma gwarancyjna, wynosząca równowartość w złotych 50.000 euro, która to kwota ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Wysokość sumy gwarancyjnej dla umów ubezpieczenia OC zawartych w:

- 2004 roku – 235.445 PLN (tabela 1/A/NBP/2004: kurs EUR 4,7089)
- 2005 roku – 203.890 PLN (tabela 1/A/NBP/2005: kurs EUR 4,0778)
- 2006 roku – 193.050 PLN (tabela 1/A/NBP/2006: kurs EUR 3,8610)
- 2007 roku – 191.395 PLN (tabela 1/A/NBP/2007: kurs EUR 3,8279)
- 2008 roku – 179.875 PLN (tabela 1/A/NBP/2008: kurs EUR 3,5975)
- 2009 roku – 208.605 PLN (tabela 1/A/NBP/2009: kurs EUR 4,1721)
- 2010 roku – 204.620 PLN (tabela 1/A/NBP/2010: kurs EUR 4,0924)
- 2011 roku – 198.110 PLN (tabela 1/A/NBP/2011: kurs EUR 3,9622)
- 2012 roku – 223.200 PLN (tabela 1/A/NBP/2012: kurs EUR 4,4640)
- 2013 roku – 203.355 PLN (tabela 1/A/NBP/2013: kurs EUR 4,0671)
- 2014 roku – 208.155 PLN (tabela 1/A/NBP/2014: kurs EUR 4,1631)
- 2015 roku – 215.390 PLN (tabela 1/A/NBP/2015: kurs EUR 4,3078)
- 2016 roku – 214.675 PLN (tabela 1/A/NBP/2016: kurs EUR 4,2935)
- 2017 roku – 220.785 PLN (tabela 1/A/NBP/2017: kurs EUR 4,4157)
- 2018 roku – 208.505 PLN (tabela 1/A/NBP/2018: kurs EUR 4,1701)
- 2019 roku – 215.080 PLN (tabela 1/A/NBP/2019: kurs EUR 4,3016)
- 2020 roku – 212.845 PLN (tabela 1/A/NBP/2020: kurs EUR 4,2569)

 

Należy zwrócić uwagę, że suma gwarancyjna określona jest na każde zdarzenie, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia. Oznacza to, że suma gwarancyjna nie ulega pomniejszeniu w okresie ubezpieczenia o kwotę wypłacanych odszkodowań. Teoretycznie zatem z ubezpieczenia jednego inżyniera nastąpić może wypłata wielu odszkodowań sięgających jednostkowo kwoty sumy gwarancyjnej, a łącznie w skali jednego rocznego okresu ubezpieczenia - znacznie ją przekraczających.

 

W granicach sumy gwarancyjnej świadczenia ubezpieczyciela obejmują:

- wypłatę odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego,
- zwrot kosztów mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody i roszczeń finansowych, jeżeli uzasadnione są okolicznościami danego zdarzenia,
- poniesienie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczonego za zgodą ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody,
- zwrot niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą ubezpieczyciela,
- pokrycie kosztów postępowania ugodowego poniesionych przez Ubezpieczonego, prowadzonego za zgodą Ubezpieczyciela.

 

Zakres terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia OC obejmuje cały świat.

Wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

- wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę (pracownikom) lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz Ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałych w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz Ubezpieczonego,
- powstałych po skreśleniu Ubezpieczonego z listy członków izby, a także w okresie zawieszenia w prawach członka izby, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem,
- wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów,
- polegających na zapłacie kar umownych,
- wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów,
- powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych,
- powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru,
- wyrządzonych umyślnie.

Od 1 stycznia 2011 roku, Ubezpieczyciel (STU Ergo Hestia) objęte są również ochroną ubezpieczeniową szkody:
- wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę (pracownikom) lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz Ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałych w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz Ubezpieczonego,
- powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru,

Zakresem ochrony są natomiast objęte szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa i Ubezpieczyciel (poprzednio TUiR Allianz, obecnie STU Ergo Hestia) zrzeka się prawa dochodzenia od Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia.

Zgodnie z Umowa Generalną z Ubezpieczycielem, potwierdzeniem objęcia ochroną ubezpieczeniową członka Izby w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC jest zaświadczenie o członkostwie wydane przez właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Działalność gospodarcza a obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

Zakresem ochrony obowiązkowego ubezpieczenia OC objęta jest działalność gospodarcza osoby fizycznej – Ubezpieczonego, ale tylko ta część w ramach której wykonuje on osobiście samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również działania i zaniechania pracowników zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, pod warunkiem, że osoby te pracę wykonują wyłącznie pod nadzorem i w imieniu Ubezpieczonego w ramach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC nie są objęte:

- szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego,
- odpowiedzialność podmiotu posiadającego osobowość prawną (np. spółki z o.o.) - podmiot ten ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania swoich pracowników wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a także za działania swoich podwykonawców (w przypadku roszczenia z kontraktu) i wszelkie roszczenia będą kierowane do tego podmiotu, a nie do osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

Odpowiedzialność pracownika a obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiada wyłącznie pracodawca. Pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej, przysługuje roszczenie regresowe (roszczenie o zwrot wypłaconego odszkodowania) do pracownika, przy czym odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę.

 

Obowiązki Ubezpieczonego

- Zawiadamianie Ubezpieczyciela, bez zbędnej zwłoki, o każdej okoliczności mającej wpływ na powstanie szkody;

- Jeżeli Ubezpieczony dokonał czynności w ramach wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (lub zaniechał wykonania takiej czynności), która może spowodować szkodę, zobowiązany jest:

• w miarę możliwości starać się zapobiec powstaniu szkody, a jeżeli szkoda powstała - starać się zapobiec jej zwiększaniu;
• niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o zgłaszanym roszczeniu, które może skutkować odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczonego, zawiadomić o tym Ubezpieczyciela i stosować się do jego wskazówek, o ile nie będą one naruszały obowiązujących przepisów;

- Ubezpieczony nie jest uprawniony do zaspokajania lub uznania roszczeń poszkodowanego bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela;

- Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne, administracyjne, cywilne lub inne - mogące rodzić odpowiedzialność gwarancyjną Ubezpieczyciela - Ubezpieczony jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym Ubezpieczyciela;

- Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień, dostarczenia dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności i rozmiarów wyrządzonej szkody oraz ustalenia jego odpowiedzialności, a także umożliwienia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;

- Ubezpieczony i Ubezpieczyciel zobowiązani są składać w formie pisemnej - za pokwitowaniem lub przesłać listem poleconym – wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z umową ubezpieczenia.

Poprawiony: wtorek, 07 stycznia 2020
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa