Załączniki:
Umowa generalna z Allianz załączniki od 1 do 5UMOWA GENERALNA

zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiędzy:

tekst ujednolicony

T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028261, zwanym dalej Allianz w imieniu i na rzecz którego działają:

1.      Paweł Dangel – Prezes Zarządu

2.      Piotr Dzikiewicz  - Wiceprezes Zarządu

a

Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, z siedzibą w Warszawie, 00-050 Warszawa,
ul. Świętokrzyska 14a, zwaną dalej „Izbą”, działającą przez Radę Krajową Izby, reprezentowaną przez:

1.      Zbigniewa Grabowskiego - Prezesa Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa,

2.      Andrzeja Jaworskiego - Skarbnika Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa,

o następującej treści:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

(Przedmiot umowy)

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej członków Izby za szkody wyrządzone w związku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, zwanego dalej „Ubezpieczeniem”.

§ 2

(Definicje pojęć użytych w umowie)

Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się:

1)      „Ubezpieczony” – członek Izby, wymieniony w liście ubezpieczonych przekazanej T.U. Allianz Polska S.A. przez Izbę zgodnie z postanowieniami § 5;

2)      „Ubezpieczający” - Izba, a w przypadku ubezpieczenia dodatkowego członek Izby lub inny podmiot zawierający umowę na jego rzecz;

3)      „Członek Izby” – inżynier budownictwa oraz inna osoba posiadająca uprawnienia do  wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

4)      „Szkoda” - uszczerbek w prawnie chronionych dobrach poszkodowanego, polegający na stracie rzeczywistej i utraconych korzyściach pozostających w związku
z wykonywaniem zawodu przez ubezpieczonego;

5)      „Osoba uprawniona” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na mocy przepisów prawa uprawniona jest do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia; za osobę uprawnioną uznaje się również ubezpieczonego, jeżeli za zgodą Allianz zaspokoił roszczenie poszkodowanego lub innej osoby uprawnionej;

6)      „Suma gwarancyjna” - określona w umowie górna granica odpowiedzialności Allianz za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego w ramach umowy ubezpieczenia
w okresie trwania odpowiedzialności Allianz;

7)      „Ubezpieczenie podstawowe” - ubezpieczenie członka Izby od odpowiedzialności cywilnej, na warunkach określonych w rozdziale II niniejszej umowy;

8)      „Ubezpieczenie dodatkowe” - ubezpieczenie dodatkowe członka Izby od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu, na warunkach określonych w rozdziale III niniejszej umowy;

9)      „Wykonywanie zawodu” - działanie lub zaniechanie członka Izby, do których jest on uprawniony bądź zobowiązany w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

10)  „Dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu” - dzień określony w uchwale o wpisaniu na listę członków Izby lub odwieszenia w prawach członka izby;

11)  „Dzień zakończenia wykonywania zawodu” – dzień, w którym rozstrzygnięcie
o skreśleniu ubezpieczonego z listy członków izby lub zawieszeniu ubezpieczonego
w prawach członka Izby stało się ostateczne;

12)  „Broker” - Hanza Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 48/50 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000032394 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

(Przedmiot i zakres ubezpieczenia)

1.      Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna członków Izby za szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, w których następstwie została wyrządzona szkoda uprawniająca poszkodowanego do dochodzenia roszczenia
z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego.

2.      Odpowiedzialnością Allianz objęte są roszczenia osoby poszkodowanej dotyczące szkód będących następstwem działań i zaniechań, które zaistniały w okresie ubezpieczenia, choćby osoba poszkodowana (osoba uprawniona) zgłosiła je po tym okresie,
z zachowaniem terminów określonych dla przedawnienia roszczeń.

3.      Ochroną ubezpieczeniową objęte są również działania i zaniechania pracowników zatrudnionych przez ubezpieczonego. Dotyczy to zakresu objętego wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez ubezpieczonego i obejmuje wyłącznie osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę i wykonujących ją pod nadzorem ubezpieczonego.

4.      W zakresie podstawowym niniejsza umowa generalna obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym członków Izby. Warunki tego ubezpieczenia określa załącznik nr 1 do umowy.

§ 4

(Okres ubezpieczenia)

1.      Odpowiedzialność Allianz w stosunku do ubezpieczonych wpisanych na listę członków Izby z tytułu niniejszej umowy rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2004 r. i trwa przez okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 5.

2.      Okres ubezpieczenia w stosunku do każdego ubezpieczonego wynosi 12 miesięcy.

3.      Niniejsza umowa obejmuje ubezpieczonych, którzy są lub zostaną członkami Izby
w okresie jej obowiązywania.

4.      W przypadku członków izby, którzy rozpoczną wykonywanie zawodu po dniu
1 stycznia 2004 r., odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia przez nich wykonywania zawodu i trwa przez okres 12 miesięcy.

5.      W przypadku członków izby, których okres dotychczas posiadanego ubezpieczenia upływać będzie po dniu 1 stycznia 2004 roku, odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się od pierwszego dnia nowego okresu ubezpieczenia.

6.      W przypadku ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu po dniu 1 stycznia 2004 r., odpowiedzialność Allianz trwa do dnia zakończenia przez nich wykonywania zawodu.

7.      Po okresie zawieszenia członkostwa w Izbie odpowiedzialność Allianz wobec tego ubezpieczonego rozpoczynać się będzie od dnia zakończenia okresu zawieszenia i trwać przez okres 12 miesięcy.

§ 5

(Listy ubezpieczonych)

1.      Lista ubezpieczonych od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku zostanie przekazana Allianz do dnia 1 marca 2004 roku.

2.      Listy ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 zawierać będą następujące dane: imię
i nazwisko ubezpieczonego, numer członkowski oraz okres ubezpieczenia.

3.      Listy ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia w kolejnych miesiącach roku 2004,
a także kolejnych latach kalendarzowych będą przekazywane Allianz w terminie
3 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania zawodu.

4.      Allianz zobowiązany jest do zapewnienia należytej ochrony danych osobowych przekazanych przez Izbę i odpowiada za ich naruszenie lub nienależyte wykorzystanie.

§ 6

(Dokumenty ubezpieczenia)

1.      Potwierdzeniem zawarcia generalnej umowy ubezpieczenia będzie polisa ubezpieczeniowa wystawiony przez Allianz na rzecz Izby.

2.      Informacja o posiadaniu przez ubezpieczonego wymaganego ubezpieczenia zostanie zawarta w zaświadczeniu wydawanym przez właściwą okręgową izbę inżynierów budownictwa. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy.

 

§ 7

(Wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej)

1.      Allianz, w dniu wejścia w życie niniejszej umowy, nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód:

1)         wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe
w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego;

2)         powstałych po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków Izby, a także
w okresie zawieszenia w prawach członka Izby, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem;

3)         wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów;

4)         powstałych w wyniku nałożenia kar umownych;

5)         wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów;

6)         powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych;

7)         powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów
i zamieszek a także aktów terroru.

2.      Wyłączenia określone w ust.1 odpowiadają zakresowi wyłączeń określonemu
w przepisach obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej umowy.

3.      W razie zmiany obowiązujących przepisów zakres wyłączeń określonych w ust. 1 ulega zmianie z mocy prawa.

4.      Począwszy od 01 stycznia 2005 roku Allianz zrzeka się prawa dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz 1152 z póź.zm).

§ 8

(Obowiązki ubezpieczonego i Allianz )

1.      W okresie ubezpieczenia ubezpieczony zobowiązany jest do zawiadamiania Allianz
i Brokera bez zbędnej zwłoki o każdej okoliczności mającej wpływ na powstanie szkody.

2.      Jeżeli ubezpieczony dokonał czynności w ramach wykonywania zawodu (lub zaniechał wykonania takiej czynności), która może spowodować szkodę zobowiązany jest:

1)     w miarę możliwości starać się zapobiec powstaniu szkody, a jeżeli szkoda powstała - starać się zapobiec jej zwiększaniu;

2)     niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomości
o zgłaszanym roszczeniu, które może skutkować odpowiedzialnością cywilną ubezpieczonego, zawiadomić o tym Allianz i stosować się do jego wskazówek, o ile nie będą one naruszały obowiązujących przepisów.

3.      Ubezpieczony nie jest uprawniony do zaspokajania lub uznania roszczeń poszkodowanego bez uprzedniej zgody Allianz.

4.      Jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne, administracyjne, cywilne lub inne - mogące rodzić odpowiedzialność gwarancyjną Allianz ubezpieczony jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym Odział Allianz właściwy do obsługi Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w której ubezpieczony jest wpisany na listę członków.

5.      Na żądanie Allianz ubezpieczony zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień, dostarczenia dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności i rozmiarów wyrządzonej szkody oraz ustalenia jego odpowiedzialności, a także umożliwienia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

6.      Ubezpieczony i Allianz zobowiązani są składać w formie pisemnej - za pokwitowaniem lub przesłać listem poleconym - wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z umową ubezpieczenia.

§ 9

(Ustalenie i wypłata odszkodowania)

1.      Odszkodowanie wypłacane jest przez Allianz poszkodowanemu lub osobie uprawnionej na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku własnych ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

2.      Odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

3.      Wypłata odszkodowania i zwrot kosztów następuje na pisemny wniosek poszkodowanego lub osoby uprawnionej zgłoszony do Allianz.

4.      Allianz wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

5.      W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 4, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Allianz albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia
o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności Allianz albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 4, Allianz zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

6.      Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona
w zgłoszonym roszczeniu, Allianz informuje o tym na piśmie osobę występującą
z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ustępach poprzedzających, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo Allianz powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

7.      Allianz ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje
i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
i wysokość odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Allianz przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez Allianz kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności.

8.      Za nieterminową likwidację szkody Allianz zapłaci poszkodowanemu odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.

 

§ 10

(Rozwiązanie indywidualnej umowy ubezpieczenia)

1.      Indywidualna umowa ubezpieczenia członka izby ulega rozwiązaniu na skutek:

1)      skreślenia ubezpieczonego z listy członków izby,

2)      zawieszenia ubezpieczonego w prawach członka izby,

2.      W przypadku skreślenia z listy członków izby lub zawieszenia w prawach członka izby indywidualna umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia wykonywania zawodu.

3.      W przypadku rozwiązania indywidualnej umowy ubezpieczenia Allianz zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia, chyba że w okresie poprzedzającym rozwiązanie indywidualnej umowy ubezpieczenia nastąpiła szkoda, za którą Allianz wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia.

4.      Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się w wysokości 1/12 składki
za każdy rozpoczęty miesiąc skrócenia indywidualnego okresu ubezpieczenia.

5.      Zwrotu składki dokonuje Ubezpieczający w porozumieniu z Allianz potrącając jej wysokość z kolejnej raty składki ubezpieczeniowej należnej Allianz na postawie § 12 ust. 2.

 

Rozdział II

Warunki ubezpieczenia podstawowego.

§ 11

(Suma gwarancyjna)

1.      Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia wynosi równowartość w PLN 50.000 EURO przy zastosowaniu kursu średniego EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w danym roku.

2.      Allianz  jest obowiązany do:

1)      wypłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego;

2)      zwrotu kosztów mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody i roszczeń finansowych, jeżeli uzasadnione są okolicznościami danego zdarzenia;

3)      poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez ubezpieczonego za zgodą Allianz w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody;

4)      zwrotu niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą Allianz;

5)      pokrycia kosztów postępowania ugodowego poniesionych przez ubezpieczonego, prowadzonego za zgodą Allianz.

3.      Koszty, o których mowa w ust. 2 pokrywane są w granicach sumy gwarancyjnej.

4.      Udział własny ubezpieczonego oraz inne kwotowe ograniczenia wypłaty odszkodowania są wyłączone.

§ 12

(Składka ubezpieczeniowa)

1.         Począwszy od 2007 roku roczna składka ubezpieczenia podstawowego dla jednego ubezpieczonego wynosi 80 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych).

2.         Składka ubezpieczeniowa płatna jest w 4 kwartalnych ratach w terminie 20 dni od daty przekazania do Zakładu Ubezpieczeń listy ubezpieczonych, z uwzględnieniem postanowień § 5 umowy.

3.         Wysokość składki ubezpieczeniowej w następnych latach ubezpieczenia ustalona będzie wg algorytmu określonego w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Wszystkie elementy algorytmu zostaną corocznie do dnia 31 maja uzgodnione przez strony według stanu na dzień 30 kwietnia roku poprzedzającego rok, dla którego ustalana jest wysokość składki.

4.         Płatnikiem składki ubezpieczeniowej za ubezpieczonego jest Izba.

5.         Składka ubezpieczeniowa wpłacana jest na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Allianz.  

6.         Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Izby.

Rozdział III

Warunki ubezpieczenia dodatkowego.

§ 13

1.      Allianz zapewni ubezpieczonemu ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w okresie ubezpieczenia w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu - na warunkach umowy niniejszej, lecz powyżej sumy ubezpieczeniowej określonej w rozdziale II - o ile nastąpi podpisanie przez ubezpieczonego z Allianz dodatkowej umowy (polisa dodatkowa). Warunki tej umowy nie mogą być mniej korzystne dla ubezpieczonego od warunków przewidzianych
w niniejszej umowie dla ubezpieczenia podstawowego.

2.      Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym kończy się wraz z upływem okresu ubezpieczenia danego ubezpieczonego w ubezpieczeniu podstawowym. Składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie dodatkowe w przypadku umów krótkoterminowych będzie wyliczana proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z uwzględnieniem składki minimalnej wynoszącej 150,-zł.

3.      W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia podstawowego, z przyczyn wskazanych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa, rozwiązaniu ulega również dodatkowa umowa ubezpieczenia,
o której mowa w ust 1.

 

§ 14

Ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest na pisemny wniosek ubezpieczonego skierowany za pośrednictwem Brokera do Allianz, który nie może odmówić zawarcia umowy.

 

§ 15

1.           Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego Allianz potwierdza dokumentem ubezpieczenia dodatkowego (polisa dodatkowa).

2.           W ramach ubezpieczenia dodatkowego wprowadza się następujące dodatkowe limity odpowiedzialności - ponad sumę ubezpieczenia podstawowego, określoną w § 13 ust. 1 - na każde zdarzenie w okresie trwania umowy dodatkowej, z następującą dodatkową składką roczną:

 

Suma gwarancyjna na jednego ubezpieczonego

Składka

100.000EUR

200,-PLN

200.000EUR

400,-PLN

300.000EUR

720,-PLN

400.000EUR

1.150,-PLN

500.000EUR

1.600,-PLN

 

Składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie dodatkowe w przypadku umów krótkoterminowych będzie wyliczana proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z

uwzględnieniem składki minimalnej 150 zł.

 

3.           Składka dodatkowa jest płatna jednorazowo, chyba że ubezpieczony i Allianz ustalą inne warunki płatności.

§ 16

1.      W zakresie ubezpieczenia dodatkowego składka ubezpieczeniowa płacona jest odrębnie przez samego ubezpieczonego lub inny podmiot zawierający umowę na jego rzecz.

2.      Szkody likwidowane w ramach ubezpieczenia dodatkowego nie mają wpływu na zwiększenie wysokości składki podstawowej ustalanej w trybie § 12 ust.3.

3.      Ubezpieczenie dodatkowe należy traktować jako dobrowolne.

Rozdział IV

§ 17

Ubezpieczenie dla Polskiej  Izby Inżynierów Budownictwa

1.   Niniejsza umowa generalna obejmuje bezskładkowo odpowiedzialność Allianz za szkody wyrządzone Izbie przez Członków Organów i Organy Izby oraz odpowiedzialność cywilną Izby. Warunki ubezpieczenia określa załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

2.   Szczegółowe warunki Ubezpieczenia Izby oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone Izbie przez Członków Organów i Organy Izby zostaną potwierdzone w polisach ubezpieczeniowych wystawionych przez Allianz na rzecz Izby, w terminie do dnia
2 stycznia 2004 r.

 

Rozdział V

Postanowienia dodatkowe.

§ 18

1.      Allianz zobowiązuje się do udzielenia każdemu członkowi izby, podlegającemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w ramach niniejszej umowy dodatkowych zniżek określonych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.

2.      Zniżki, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone niezależnie od innych zniżek należnych członkom Izby ubezpieczającym się w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń oraz należnych im z innych tytułów pod warunkiem zachowania składek minimalnych

3.      Zniżki, o których mowa w ust. 1 nie mogą być łączone z innymi zniżkami wynikającymi
z akcji promocyjnych przeprowadzanych przez Allianz.

4.      Podstawą udzielenia zniżek jest zaświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 2.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

§ 19

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu polubownego działającego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

§ 20

1.      Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.

2.      Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących kwestię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków izby ulegnie ona stosownej zmianie lub zostanie rozwiązana, jeżeli jej postanowienia nie dadzą się pogodzić z nowo wprowadzonymi uregulowaniami prawnymi.

§ 21

1.      W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy prawa regulujące działalność ubezpieczeniową oraz wykonywanie zawodu.

2.      Strony zgodnie ustalają, iż postanowienia niniejszej umowy spełniają wymogi aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
i nie mogą być od nich mniej korzystne dla ubezpieczonych.

§ 22

1.      Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 roku i obowiązuje do dnia
31 grudnia 2010 r., z zastrzeżeniem postanowień § 4 oraz § 20 ust.2 .

2.      Umowa może być wypowiedziana za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§ 23

Strony przewidują możliwość przedłużenia umowy na dalsze okresy ubezpieczeniowe.

§ 24

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

§ 25

1. Strony dopuszczają możliwość objęcia ubezpieczeniem członków izby z okresem ubezpieczenia rozpoczynającym się przed dniem 01.01.2004., jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2003 pod warunkiem, że w stosunku do tych osób do dnia przekazania listy ubezpieczonych nie zgłoszono roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz według wiedzy ubezpieczonych nie zaistniały zdarzenia mogące rodzić ich odpowiedzialność cywilną.

 

2. Warunki ubezpieczenia wyżej wymienionych osób oparte będą na Rozporządzeniu

    Ministerstwa Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków   

    obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz  

    inżynierów budownictwa. W pozostałym zakresie zastosowanie mają warunki niniejszej

    umowy.

 

3. W stosunku do członków obejmowanych  z datą wcześniejszą niż 01.01.2004 r. obowiązuje

    składka roczna w wysokości 120 zł.

 

4. Powyższa składka płatna jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.