Aneks nr 2 do Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 roku

podpisany w dniu 29 sierpnia 2003 r. w Warszawie pomiędzy

 

Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016432, zwanym dalej "Wartą" w imieniu i na rzecz którego działają:

1. Ewa Beata Basiak - Wiceprezes Zarządu TUiR „WARTA" S. A.,
2. Aneta Antkiewicz - Prokurent, Dyrektor Biura Sprzedaży Ubezpieczeń Gospodarczych TUiR „WARTA" S.A.

a

Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, z siedzibą w Warszawie, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a, zwaną dalej "Izbą", działającą przez Krajową Radę Izby, reprezentowaną przez:

1. Zbigniewa Grabowskiego - Prezesa Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Andrzeja Jaworskiego - Skarbnika Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa

o następującej treści:

§1

Niniejszym Strony ustalają, że Aneksem Nr 2 wprowadza się następujące zmiany do Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 roku:

W § 2 lit. a) po wyrazach: „inżynier budownictwa" wprowadza się wyrazy: „oraz inne osoby posiadające  uprawnienia  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych w budownictwie; ilekroć w niniejszej umowie i aneksach do niej mówi się o inżynierach budownictwa, należy przez to rozumieć również inne osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" i skreśla się pozostałe wyrazy.

§2

Pozostałe postanowienia Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 r. nie ulegają zmianie.

§3

Aneks niniejszy sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.