Aneks nr l

do Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 roku


podpisany w dniu 20 stycznia 2003 r. w Warszawie

Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016432, zwanym dalej "Wartą" w imieniu i na rzecz, którego działają:

1. Ewa Beata Basiak - Wiceprezes Zarządu TUiR "WARTA" S.A.,
2. Aneta Antkiewicz - Prokurent, Dyrektor Biura Sprzedaży Ubezpieczeń Gospodarczych TUiR "WARTA" S.A.

a

Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, z siedzibą w Warszawie, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a, zwaną dalej "lzbą", działającą przez Krajową Radę Izby, reprezentowaną przez:

1. Zbigniewa Grabowskiego - Prezesa Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Andrzeja Jaworskiego - Skarbnika Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa

o następującej treści:

§1

Niniejszym Strony ustalają, że Aneksem Nr l wprowadza się następujące zmiany do Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 roku:

1. W części prezentującej strony Umowy w miejsce zapisu: „a Komitetem Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownictwa, z siedzibą w Warszawie, 00 - 050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 a, zrzeszającej ponad 40 tysięcy inżynierów budownictwa, zwanym dalej „Izbą" wprowadza się następujący zapis: „a Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, z siedzibą w Warszawie, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14, zwaną dalej „Izbą", działającą przez Krajową Radę Izby, reprezentowaną przez:
- 1. Zbigniewa Grabowskiego - Prezesa Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- 2. Andrzeja Jaworskiego - Skarbnika Rady Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa".
2. W § 4 ust. l po wyrazach: „odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń" wprowadza się wyrazy: „w stosunku do inżynierów budownictwa wpisanych na listę członków Izby w dniu 01 stycznia 2003 r." dalszą część tego ust. pozostawiając bez zmian.
3. W § 4 ust. 2 po wyrazach: „wykonywania zawodu" dodaje się wyrazy: „i trwa przez okres 12 miesięcy".
4. W § 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: „Do generalnej umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego na rzecz inżynierów budownictwa, o których mowa w ust. l, załącznikiem będzie lista Ubezpieczonych przesłana przez Ubezpieczającego do Oddziału Warty w Warszawie. Lista zawierać będzie następujące dane: imiona, nazwiska oraz numery ewidencyjne członków z podziałem członków na okręgi. ".
5. W § 4 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: „Do generalnej umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego na rzecz inżynierów budownictwa, o których mowa w ust. 2, załącznikiem będzie lista Ubezpieczonych przesłana przez Ubezpieczającego do Oddziału Warty w Warszawie. Lista zawierać będzie następujące dane: oznaczenie okresu ubezpieczenia, imiona, nazwiska oraz numery ewidencyjne członków z podziałem członków na okręgi".
6. Skreśla się dotychczasową treść § 21 i zastępuje się ją zapisem o treści następującej:
- „1. Umowa generalna wchodzi w życie z dniem l stycznia 2003 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2003 r.
- 2. Strony niniejszej umowy przewidują możliwość jej kontynuacji na kolejne 12 miesięczne okresy, po przeprowadzeniu przez Izbę wewnętrznych procedur w oparciu o obowiązujące w tej materii prawo".

§2

Pozostałe postanowienia Umowy generalnej z dnia 23 września 2002 r. nie ulegają zmianie.

§3

Aneks niniejszy sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisane przez:
Izba:
1. Skarbnik Krajowej Rady Izby - Andrzej Jaworski
2. Prezes Krajowej Rady Izby - Zbigniew Grabowski
Warta:
1. Wiceprezes Zarządu - Ewa Beata Basiak
2. Prokurent - Aneta Antkiewicz