Umowa generalna

zawarta w dniu 23 września 2002 r. w Warszawie pomiędzy:


Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016432, zwanym dalej "Wartą" w imieniu
i na rzecz, którego działają:

1. Ewa Beata Basiak - Wiceprezes Zarządu TUiR "WARTA" S.A.,
2. Aneta Antkiewicz - Prokurent, Dyrektor Biura Sprzedaży Ubezpieczeń Gospodarczych TUiR "WARTA" S.A.

a

Komitetem Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownictwa, z siedzibą w Warszawie, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a, zrzeszającej ponad 40 tysięcy inżynierów budownictwa, zwanym dalej "lzbą" reprezentowanym przez:

1. Zbigniewa Grabowskiego - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa,
2. Leonarda Szczygielskiego - Sekretarza Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa,
3. Andrzeja Jaworskiego - Skarbnika Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa

o następującej treści:

 

Rozdział I

Postanowienia wspólne

§1

(Przedmiot umowy)


Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

§2

(Definicje pojęć użytych w umowie)

Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się:
a. "Ubezpieczony" - inżynier budownictwa wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;
b. "Ubezpieczający" - Polska Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie, a w przypadku ubezpieczenia dodatkowego inżynier budownictwa;
c. "Platnik składki ubezpieczeniowej" - Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a w przypadku ubezpieczenia dodatkowego inżynier budownictwa lub przedsiębiorca;
d. "Szkoda" - uszczerbek majątkowy, polegający na stracie rzeczywistej i utraconych korzyściach pozostających w związku z wykonywaniem zawodu przez inżyniera budownictwa;
e. "Wykonywanie zawodu" - działanie lub zaniechanie inżyniera budownictwa, do których jest on uprawniony bądź zobowiązany w zakresie obowiązujących przepisów;
f. "Okres ubezpieczenia" - czas na jaki zawarto umowę ubezpieczenia;
g. "Suma ubezpieczenia" - określona w umowie górna granica odpowiedzialności Warty za szkodę na majątku i na osobie wyrządzone przez ubezpieczonego, objęta jednym zdarzeniem w zakresie ubezpieczenia inżyniera budownictwa w oparciu o niniejszą umowę
- w okresie trwania odpowiedzialności Warty;
h. "Ubezpieczenie podstawowe" - ubezpieczenie inżyniera budownictwa od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu, na warunkach określonych w rozdziale II niniejszej umowy;
i. "Ubezpieczenie dodatkowe" - ubezpieczenie dodatkowe inżyniera budownictwa od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu, na warunkach określonych w rozdziale III niniejszej umowy;
j. "Dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu" - dzień wpisania na listę członków Izby;
k. Dzień zakończenia wykonywania zawodu" - dzień prawomocnego skreślenia ubezpieczonego z listy inżynierów budownictwa, dzień prawomocnego zawieszenia ubezpieczonego w prawach członka Izby, bądź dzień zawiadomienia przez ubezpieczonego właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o zaprzestaniu wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

§3

(Przedmiot i zakres ubezpieczenia)

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna kontraktowa i deliktowa ubezpieczonego za szkodę na majątku i na osobie, wyrządzone w okresie ubezpieczenia w związku z wykonywaniem zawodu.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również działania i zaniechania personelu zatrudnionego przez ubezpieczonego.

§4

(Okres ubezpieczeniowy)

1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia 01 stycznia 2003 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2003 r.
2. W przypadku inżynierów budownictwa, którzy rozpoczną wykonywanie tego zawodu po 01 stycznia 2003 r., odpowiedzialność Warty rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia przez nich wykonywania zawodu.
3. W przypadku ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa po dniu 01 Stycznia 2003 r., odpowiedzialność Warty trwa do dnia zakończenia przez nich wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.
4. Odpowiedzialnością Warty objęte są również roszczenia osoby poszkodowanej dotyczące szkód będących następstwem zdarzeń, które zaistniały w okresie ubezpieczenia, choćby osoba poszkodowana (osoba uprawniona) zgłosiła je po tym okresie, z zachowaniem terminów określonych dla przedawnienia roszczeń w kodeksie cywilnym.

§5

(Wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej)

Warta nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód:

a. wyrządzonych z winy umyślnej ubezpieczonego, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub sądu dyscyplinarnego;
b. wyrządzonych osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego;
c. powstałych po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków Izby, a także w okresie zawieszenia w prawach członka Izby, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem;
d. powstałych w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, stanu klęski żywiołowej;
e. wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów;
f. powstałych w wyniku nałożenia kar umownych i kar administracyjnych;
g. wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów;
h. powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych.

§6

(Obowiązki ubezpieczonego i Warty)

1. W okresie ubezpieczenia ubezpieczony zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Warty o każdej okoliczności mającej wpływ na powstanie szkody.
2. Jeżeli ubezpieczony dokonał czynności w ramach wykonywania zawodu (lub zaniechał wykonania takiej czynności), która może spowodować szkodę na majątku lub na osobie zobowiązany jest on:
a. w miarę możliwości starać się zapobiec powstaniu szkody, a jeżeli powstała - starać się zapobiec jej zwiększaniu oraz zabezpieczyć dowody;
b. niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni od chwili uzyskania wiadomości o zgłaszanym przez poszkodowanego roszczeniu, które może rodzić odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, zawiadomić o tym Wartę i stosować się do jej wskazówek, o ile nie będą one naruszały obowiązujących przepisów.
3. Ubezpieczony nie jest uprawniony do zaspokajania lub uznania roszczeń poszkodowanego bez uprzedniej zgody Warty.
4. Jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne, administracyjne, cywilne lub inne - mogące rodzić odpowiedzialność ubezpieczeniową Warty - ubezpieczony jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym Odział Warty właściwy do obsługi Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w której ubezpieczony jest wpisany na listę członków, w takim przypadku Oddział powinien przystąpić do postępowania w charakterze strony lub interwenienta.
5. Na żądanie Warty ubezpieczony zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień, dostarczenia dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności i rozmiarów wyrządzonej szkody oraz ustalenia jego odpowiedzialności, a także umożliwienia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
6. Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać do Warty orzeczenie sądu w sprawie cywilnej lub karnej związanej z wyrządzoną przez ubezpieczonego szkodą, z której wynika odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w takim czasie, aby umożliwić Warcie zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego - o ile Warta nie brała udziału w tymże postępowaniu.
7. Ubezpieczony zobowiązany jest składać w formie pisemnej - za pokwitowaniem lub przesłać listem poleconym - wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z umową ubezpieczenia.
8. Jeżeli ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków, a niedopełnienie takie ma wpływ na rozmiar szkody, Warta może zmniejszyć należne odszkodowanie za szkodę powstałą z tego tytułu.

§7

(Ustalenie i wypłata odszkodowania)

1. Odszkodowanie wypłacane jest przez Wartę poszkodowanemu (osobie uprawnionej) lub ubezpieczonemu.
2. Wypłata odszkodowania i zwrot kosztów następuje na pisemny wniosek poszkodowanego (osoby uprawnionej), ubezpieczonego lub spadkobierców zgłoszony do Warty.
3. Wypłata odszkodowania i zwrot kosztów następuje do 30 dni od daty wpływu wniosku do Warty wraz z kompletem dokumentów uzasadniających roszczenie.
4. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Warty albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Bezsporna część świadczenia powinna być wypłacona w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do Warty wraz z kompletem dokumentów uzasadniających roszczenie.
5. Warta jest zobowiązana powiadomić pisemnie poszkodowanego i ubezpieczonego o wysokości przyznanego odszkodowania lub odmowie jego wypłaty. Odnosi się to również do zwrotu kosztów.
6. Jeżeli ubezpieczony, bez zgody Warty, zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Warta może odmówić odszkodowania lub je ograniczyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie zostało ujawnione po wypłaceniu odszkodowania, Warta może żądać od ubezpieczonego zwrotu całości lub części odszkodowania.

§8

(Roszczenia regresowe Warty)

1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzą na Wartę roszczenia ubezpieczonego w stosunku do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę do wysokości wypłaconego odszkodowania. Ubezpieczony obowiązany jest na żądanie Warty udzielić pomocy w dochodzeniu roszczenia regresowego od sprawcy szkody, dostarczyć informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia takich roszczeń, o ile nie będzie to naruszało przepisów i obowiązujących zasad etyki zawodowej.
2. Jeżeli Warta pokryje tylko część szkody, to poszkodowanemu przysługuje co do pozostałej szkody pierwszeństwo zaspokojeniaprzed roszczeniami Warty.

 

Rozdział II

Warunki ubezpieczenia podstawowego.

§9

(Suma ubezpieczenia)

1. Sumę ubezpieczenia określa się na kwotę 210.000,- zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych).
2. Warta jest obowiązana do:
a. zapłacenia odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone poszkodowanemu;
b. zwrotu kosztów mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody i roszczeń finansowych, jeżeli uzasadnione są okolicznościami danego zdarzenia;
c. poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez ubezpieczonego za zgodą Warty, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody;
d. poniesienia kosztów procesu w sporze toczonym za zgodą Warty;
e. pokrycia kosztów postępowania ugodowego poniesionych przez ubezpieczonego, prowadzonego za zgodą Warty.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.
4. Udział własny ubezpieczonego jest wyłączony.

§10

(Składka ubezpieczeniowa)

1. Składka ubezpieczeniowa dla ubezpieczenia podstawowego w pierwszym roku ubezpieczenia wynosi 10,- zł (dziesięć złotych) miesięcznie na każdego ubezpieczonego.
2. Wysokość składki ubezpieczeniowej w następnych latach ubezpieczenia ustalona będzie w złotych przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w danym roku.
3. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest kwartalnie, do 25-ego każdego ostatniego miesiąca danego kwartału.
4. Płatnikiem składki ubezpieczeniowej za ubezpieczonego jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
5. Składka ubezpieczeniowa wpłacana jest do jednostek organizacyjnych Warty wskazanych Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

§11

W odniesieniu do inżynierów budownictwa, którzy rozpoczną bądź też zakończą wykonywanie zawodu w okresie ubezpieczenia, należna jest pełna składka ubezpieczeniowa za miesiąc w którym zdarzenie to nastąpiło.

 

Rozdział III

Warunki ubezpieczenia dodatkowego.

§12

1. Warta zapewni ubezpieczonemu ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w okresie ubezpieczenia w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu - na warunkach umowy niniejszej, lecz powyżej sumy ubezpieczeniowej określonej w rozdziale II - o ile nastąpi podpisanie przez ubezpieczonego z Wartą dodatkowej umowy (polisa dodatkowa). Warunki tej umowy nie mogą być gorsze od warunków przewidzianych w niniejszej umowie generalnej.
2. Warta może także objąć ochroną ubezpieczeniową - na zasadach określonych w ust. 1 - okres przed datą 01 stycznia 2003 r., jeżeli w dacie zawarcia tej umowy żadna ze stron nie wiedziała i przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że nastąpiło zdarzenie skutkujące powstaniem odpowiedzialności Warty.
3. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia podstawowego, z przyczyn wskazanych w §7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architekt6w oraz inżynierów budownictwa, rozwiązaniu ulega również dodatkowa umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust 1.

§13

Ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest na pisemny wniosek ubezpieczonego skierowany do Warty, która nie może odmówić zawarcia umowy.

§14

1. Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego Warta potwierdza dokumentem ubezpieczenia dodatkowego (polisa dodatkowa).
2. W ramach ubezpieczenia dodatkowego wprowadza się następujące dodatkowe limity odpowiedzialności - ponad sumę ubezpieczenia podstawowego, określoną w §9 ust. 1 - na każde zdarzenie w okresie trwania umowy dodatkowej, z następującą dodatkową składką roczną:
a. od dodatkowej sumy ubezpieczenia 300.000,- zł. - składka dodatkowa 250,- zł,
b. od dodatkowej sumy ubezpieczenia 500.000,- zł. - składka dodatkowa 375,- zł,
c. od dodatkowej sumy ubezpieczenia 800.000,- zł. - składka dodatkowa 450,- zł.
d. od dodatkowej sumy ubezpieczenia 1.300.000,- zł. - składka dodatkowa 600,- zł.
e. od dodatkowej sumy ubezpieczenia 1.800.000,- zł. - składka dodatkowa 750,- zł.
3. Składka dodatkowa jest płatna jednorazowo, chyba że ubezpieczony i Warta ustalą inne warunki płatności.

§15

W zakresie ubezpieczenia dodatkowego składka ubezpieczeniowa płacona jest odrębnie przez samego ubezpieczonego lub przedsiębiorcę.

 

Rozdział IV

Postanowienia dodatkowe.

§16

1. Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do udzielenia każdemu inżynierowi budownictwa, podlegającemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, w związku z wykonywaniem przez niego zawodu (w rozumieniu oraz w zakresie umowy niniejszej), dodatkowych zniżek:
a. w wysokości 5 % - w zakresie:
- ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC/KR i UPZ;
- Warta pomoc w wypadku;
- Warta Ski;
- Warta dom serwis;
- Warta mieszkanie;
- Warta dom w budowie;
- Warta dom letniskowy
b. w wysokości 10 % - w zakresie ubezpieczeń oferowanych w ramach Ogólnych warunków ubezpieczenia kompleksowa ochrona małych i średnich przedsiębiorstw "Warta-MiŚ", w zakresie:
- ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych;
- ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia;
- ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia i uszkodzenia;
- ubezpieczenia mienia od dewastacji;
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
- OC najemcy,
- ubezpieczenia OC pracodawcy,
- ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.
2. Zniżki, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone niezależnie od innych zniżek należnych inżynierom budownictwa ubezpieczającym się w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń oraz należnych im z innych tytułów - z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to obniżenie progu minimalnej stawki do zapłacenia dla poszczególnych produktów.
3. Zniżki, o których mowa w ust. 1 nie mogą być również łączone z innymi zniżkami wynikającymi z akcji promocyjnych przeprowadzanych przez Wartę.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

§17

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu polubownego działającego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

§18

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, tak w zakresie ubezpieczenia podstawowego jak i ubezpieczenia dodatkowego, mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących kwestię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, w związku z wykonywaniem przez nich zawodu w okresie obowiązywania umowy niniejszej, ulegnie ona stosownej zmianie lub zostanie rozwiązana, o ile jej postanowienia nie dadzą się pogodzić z nowo wprowadzonymi uregulowaniami prawnymi.

§19

Strony uzgadniają że niniejsza umowa zyskuje moc obowiązującą pod warunkiem zaakceptowania jej zapisów odpowiednią uchwałą przez zjazd założycielski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§20

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa regulujące działalność ubezpieczeniową oraz wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa.
2. Strony zgodnie ustalają, iż postanowienia w niniejszej umowie spełniają warunki ubezpieczenia obowiązkowego inżyniera budownictwa, którego warunki ogólne określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa i nie mogą być od nich mniej korzystne.

§21

Strony przewidują możliwość przedłużenia umowy generalnej na dalsze okresy ubezpieczeniowe.

§22

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.