Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Komunikaty KKK
Terminarz posiedzeń KKK
Regulaminy KKK
Uchwały KKK
Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane
Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomosci na uprawnienia budowlane
Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane
Przykładowe wyjaśnienia dotyczące zakresu uprawnień budowlanych
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego PDF Drukuj Email
wtorek, 19 grudnia 2017

Regulamin - rzeczoznawcy

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Zalącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

 

 

 

 

REGULAMIN
postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

 

§ 1.

1. Regulamin określa sposób postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
2. W zakresie nie uregulowanym przepisami regulaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stosuje się, w szczególności, przepisy:
1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), zwanej dalej „ustawą o samorządach zawodowych”,
2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
3) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
4) Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
5) regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
6) regulaminu Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2.

Rzeczoznawcą budowlanym, zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych, może być osoba, która:
1)     korzysta w pełni z praw publicznych,
2)     posiada:
a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub
inżyniera architekta,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
3)    jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

 

§ 3.

1. Wydawanie decyzji w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzeka w drodze decyzji, określając zakres, w którym funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywana oraz okres do kiedy tytuł zachowuje ważność. Zakres ten nie może wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami, a okres ważności tytułu nie powinien przekraczać 10 lat.
3. Od decyzji wydanej przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną w pierwszej instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postępowanie wszczęte w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy toczy się w trybie określonym regulaminem dla postępowania w pierwszej instancji.

 

 

§ 4.

1. Osoba zainteresowana uzyskaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa - za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania - wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wzór formularza wniosku zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
2.  Do wniosku należy dołączyć:
a) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
b) odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
c) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
d) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
e) życiorys zawodowy,
f) dowody 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
g) dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
h) dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym
rzeczoznawstwem,
i) kartę osobową. Wzór formularza karty osobowej zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
3.  Praktykę zawodową oraz znaczący dorobek praktyczny, o których mowa w ust. 2 lit. f) i h)  potwierdza się dokumentami, zeznaniami świadków, a w szczególności opiniami stowarzyszeń naukowo-technicznych, zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, zawierającym:
1) wyszczególnienie projektów budowlanych, przy których sporządzaniu ubiegający się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego odbywał praktykę zawodową, lub obiektów budowlanych, przy których realizacji odbywał on praktykę zawodową,
2) stwierdzenie okresów praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy poszczególnych projektach lub odpowiednio przy realizacji poszczególnych obiektów budowlanych, z określeniem charakteru wykonywanych czynności. Wzór formularza zaświadczenia zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
4. Dla ustalenia zakresu, w którym tytuł rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywany oraz okresu ważności tytułu, komisja kwalifikacyjna może powoływać biegłych. Wzór formularza opinii biegłego zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

5. Wzory formularzy stanowiące załącznik do regulaminu mają na celu ułatwienie złożenia wniosku nie zawierającego braków formalnych. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do korzystania ze wzorów formularzy w toku postępowania w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

§ 5.

W stosunku do osób posiadających tytuł rzeczoznawcy właściwego stowarzyszenia naukowo-technicznego, tytuł taki traktuje się jako znaczący dorobek praktyczny, do którego uznania wymagana jest pozytywna opinia i rekomendacja właściwego stowarzyszenia.

 

§ 6.

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej powołuje, spośród członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz osób wpisanych na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji, Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w celu sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów. Zespół Kwalifikacyjny powoływany jest zgodnie z regulaminem powoływania członków zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych.
2. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół.
3. W wypadku braków formalnych dokumentów przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej wzywa osobę składającą wniosek do uzupełnienia braków w określonym terminie. Wzór formularza wezwania do uzupełnienia braków stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.
4. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie braków przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

§ 7.

 

1. Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej po zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie, przeprowadza z wnioskodawcą rozmowę w celu ustalenia spełnienia niezbędnych warunków do nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz zakresu, w którym tytuł rzeczoznawcy może być wykonywany, a także okresu ważności tego tytułu.
2. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza się protokół zawierający wnioski odnośnie propozycji przyznania tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz propozycji określenia zakresu, w którym funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywana i okresu ważności tego tytułu. Wzór formularza protokołu stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
3. Wniosek wraz z aktami sprawy oraz protokołem Zespołu Kwalifikacyjnego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przesyła do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

§ 8.

1. Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej powołuje skład orzekający w celu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Wzory formularzy decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stanowią załączniki nr 7 oraz 8 do regulaminu.
2. Z posiedzenia składu orzekającego sporządza się protokół.
3. Skład orzekający może prowadzić dodatkowe postępowanie dowodowe.

 

§ 9.

1. Podstawą do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu, na listę rzeczoznawców budowlanych.
2. Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zapewniające obsługę Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dokonuje wpisu na listę rzeczoznawców budowlanych niezwłocznie po tym, jak decyzja nadająca tytuł rzeczoznawcy budowlanego stała się ostateczna informując o tym rzeczoznawcę budowlanego.
3. Wzór formularza informacji o wpisie na listę rzeczoznawców budowlanych stanowi załącznik nr 9 do regulaminu.

 

§ 10.

1. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym przeprowadzania dowodów, ponosi wnioskodawca w wysokości określonej uchwałą Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, właściwej do przyjęcia wniosku.
3. Okręgowa Rada Izby Inżynierów Budownictwa jednocześnie ze skierowaniem wniosku przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej przekazuje na rachunek bankowy Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 50 % opłaty wniesionej przez osobę składającą wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest również do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m. st. Warszawy.

 

 

§ 11.

Obsługę administracyjną postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zapewnia właściwa Okręgowa Rada Izby Inżynierów Budownictwa, a Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

§ 12.

1. Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, każdy z członków Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz każdy z członków składu orzekającego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100 złotych od jednego wniosku.
2. Członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej biorący udział w pracach Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego oraz członkowie składu orzekającego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z tytułu uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego otrzymują zwrot kosztów podróży.

 

§ 13.

 

1. W przypadku ponownego ubiegania się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w związku z upływem okresu na który tytuł został nadany, stosuje się postanowienia regulaminu, z następującymi zmianami:
1) wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa się bezpośrednio do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która prowadzi postępowanie kwalifikacyjne bez udziału okręgowych komisji kwalifikacyjnych,
2) jako znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem wykazać należy prace wykonane po uzyskaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz podnoszenie w tym okresie kwalifikacji zawodowych poprzez, w szczególności, udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach,
3) należy wnieść opłatę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w wysokości określonej uchwałą Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rachunek bankowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Wzór formularza wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w sytuacji o której mowa w ust.1, zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 10 do regulaminu.
3. W przypadku ponownego ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego, z przyczyn innych niż wskazane w ust.1, stosuje się postanowienia regulaminu bez zmian określonych w ust.1.

Poprawiony: wtorek, 19 grudnia 2017
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa