Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Regulamin KSD
Regulamin postępowania okręgowych sądów dyscyplinarnych jako sądów polubownych
Terminarz posiedzeń KSD
Uchwały KSD
Tryb postępowania rzeczników odp. zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odp. zawodowej w budownictwie
Pytania i Odpowiedzi
Orzecznictwo

 

Stronę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego przygotowuje  inż. Marian Zdunek.

Regulamin Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Regulamin

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB

20 sierpnia 2015 r.

 

 

 

§ 1

 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Krajowy Sąd Dyscyplinarny jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust. 1 pkt 5 i art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
 3. Kadencja Krajowego Sądu Dyscyplinarnego trwa 4 lata.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),

2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

3) Sądzie – należy przez to rozumieć Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3

 1. Sąd składa się z przewodniczącego i 11÷16 pozostałych członków wybranych przez Krajowy Zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej na kadencję przez ten Zjazd.
 2. Członkowie Sądu sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
 3. W uzasadnionych wypadkach, kiedy członek Sądu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Przewodniczący Sądu może wystąpić do Krajowego Zjazdu Izby z wnioskiem o jego odwołanie.

 

§ 4

Sąd:

1) jako organ wyższego stopnia rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych,

2) jako sąd pierwszej instancji rozpatruje sprawy członków organów Krajowej Izby i okręgowych izb z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb inżynierów budownictwa,

3) dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa,

4) składa Krajowemu Zjazdowi Izby sprawozdania ze swojej działalności oraz przedstawia Krajowej Radzie Izby informacje o swojej działalności,

5) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych sądów dyscyplinarnych,

6) uchyla uchwały okręgowych sądów dyscyplinarnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych.

 

§ 5

Sąd orzeka w składzie 3-osobowym jako sąd pierwszej instancji i 5-osobowym jako sąd odwoławczy.

 

§ 6

 1. Postępowanie dyscyplinarne w sprawach o przewinienia dyscyplinarne Sąd prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
 2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Sąd prowadzi na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane.
 3. W zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej i Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

§ 7

 1. Członkowie Sądu wybierają spośród siebie zastępców przewodniczącego i sekretarza na posiedzeniu organizacyjnym zwołanym w ciągu jednego miesiąca od zakończenia Zjazdu.
 2. Przewodniczący Sądu kieruje pracą Sądu, a w szczególności:
 3. 1) zaznajamia się z każdą sprawą wpływającą do Sądu i wyznacza terminy poszczególnych posiedzeń,

  2) ustala składy kompletów orzekających oraz wyznacza przewodniczącego składu orzekającego,

  3) zapewnia sprawny przebieg postępowania.

 4. W razie ponownego rozpatrywania sprawy, do składu kompletu orzekającego nie mogą być wyznaczeni członkowie Sądu, którzy poprzednio brali udział w sprawie.

 

§ 8

 1. Zastępca przewodniczącego wskazany przez Sąd jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.
 2. Jeżeli niemożność pełnienia obowiązków przez przewodniczącego Sądu ma charakter trwały, najbliższy Krajowy Zjazd Izby wybiera nowego przewodniczącego.

 

§ 9

Przewodniczący Sądu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej Prezydium.

 

§ 10

 1. Pełną obsługę Sądu zapewnia Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Wydatki związane z działalnością Sądu, w tym wydatki związane z postępowaniem przed Sądem, pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 11

Tryb postępowania Sądu w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sądu i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2016
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa