Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Krajowy Rzecznik Odp. Zawodowej

Regulamin KROZ
Tryb postępowania rzeczników odp. zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odp. zawodowej w budownictwie
Terminarz posiedzeń KROZ
Dyżury
Etyka a nadzór nad wykonywaniem zawodu

 

Stronę Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przygotowuje mgr inż. Agnieszka Jońca.

Regulamin Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Regulamin

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB

20 sierpnia 2015 r.

 

 

§ 1

 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust. 1 pkt 6 i art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946).
 3. Kadencja Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej trwa 4 lata.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),

2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

3) Rzeczniku – należy przez to rozumieć Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3

 1. Rzecznika w liczbie od 1 do 6 wybiera Krajowy Zjazd w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten Zjazd.
 2. W odrębnym głosowaniu Krajowy Zjazd wybiera rzecznika, któremu powierza koordynację pracy pozostałych rzeczników. W wyborze tym rzecznik pełniący funkcję koordynatora przez ostatnie dwie kadencje nie może kandydować.
 3. Rzecznik swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
 4. W uzasadnionych wypadkach Rzecznik koordynujący pracę pozostałych rzeczników może wystąpić z wnioskiem do Zjazdu o odwołanie Rzecznika, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

 

§ 4

Rzecznik:

1) jako organ pierwszej instancji prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków organów Krajowej Izby,

2) jest organem wyższego stopnia w stosunku do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,

3) składa odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej lub skargę do właściwego sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb inżynierów budownictwa,

4) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,

5) składa Krajowemu Zjazdowi Izby sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 5

 1. Postępowanie wyjaśniające w sprawach o przewinienia dyscyplinarne członków izb inżynierów budownictwa Rzecznik prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
 2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Rzecznik prowadzi na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.
 4. W sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 6

Podział zadań pomiędzy Rzecznikami ustalają rzecznicy.

 

§ 7

Rzecznik koordynujący pracę pozostałych rzeczników ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej Prezydium.

 

§ 8

 1. Pełną obsługę Rzecznika zapewnia Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Wydatki związane z działalnością Rzecznika, w tym wydatki związane z postępowaniem prowadzonym przez Rzecznika, pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 9

Tryb postępowania Rzecznika w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika.

 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2016
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa