Uchwała Nr 17/19

 

XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2020.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się budżet Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Zjazdu:                                                       Sekretarz Zjazdu:

Załącznik do uchwały