Uchwała Nr 20/17

XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2017 r.

w sprawie wniosku Ministra Infrastruktury i Budownictwa

z dnia 9 czerwca 2017 r.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U, z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W nawiązaniu do wniosku z dnia 9 czerwca 2017 r., znak: DAB NK 91232/17 skierowanego do Krajowego Zjazdu PIIB z up. Ministra Infrastruktury i Budownictwa przez Tomasza Żuchowskiego – Podsekretarza Stanu w sprawie podjęcia uchwały w zakresie wprowadzenia zakazu łączenia funkcji w organach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa tj. rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub jego zastępcy, przewodniczącego lub członka sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego lub członka komisji kwalifikacyjnej z jednoczesnym pełnieniem stanowiska powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub zastępcy, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub zastępcy, albo z byciem pracownikiem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego - starostwa (urzędu miasta na prawach powiatu) lub urzędu wojewódzkiego lub wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego podpisującym decyzje i postanowienia w imieniu organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego Krajowy Zjazd po rozpatrzeniu wniosku, uchwala co następuje:

Krajowy Zjazd uznał, że podjęcie wnioskowanej uchwały nie leży w zakresie kompetencji samorządu zawodowego. Uzasadnieniem powyższego jest m.in. fakt, iż ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, w tym wolności wyboru zawodu i miejsca pracy, mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3 Konstytucji).

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.