Uchwała Nr 21/15

 

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 czerwca 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

XIV Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawozdanie KUiW

Wnioski z XIV Okręgowych Zjazdów

Wnioski zgłoszone na XIV Krajowym Zjeździe

Wnioski zgłoszone do Biura KR PIIB po XIV Okręgowych Zjazdach

Wnioski dotyczące propozycji zmian w Statucie PIIB i regulaminach PIIB

Zestawienie wniosków na XIV Krajowym Zjeździe