Uchwała Nr 18/15

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 20 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiących załącznik do uchwały Nr 28/08 VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionej uchwałą Nr 28/10 z dnia 19 czerwca 2010 r. i uchwałą Nr 14/12 z dnia 6 lipca 2012 r. oraz uchwałą Nr 17/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w rozdziale II Przychody okręgowych izb w § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) części opłat na pokrycie kosztów nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w wysokości 600 zł. za każde postępowanie kwalifikacyjne;”,

 

2) w rozdziale III Przychody Krajowej Izby w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) części opłat na pokrycie kosztów nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w wysokości 600 zł. za każde postępowanie kwalifikacyjne;”,

 

3) w rozdziale IV Koszty izb inżynierów budownictwa w § 13 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) organizacja szkoleń i konferencji organizowanych przez izby oraz udział członków w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez inne podmioty, a także inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków a także prowadzenie innej działalności o charakterze szkoleniowym, kulturalnym i sportowym, służącej integracji członków Izby oraz promocji;”,

 

4) w rozdziale IV Koszty izb inżynierów budownictwa w § 15:

 

a) ust.3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.Ryczałty nie powinny przekraczać miesięcznie:

1) Prezesa Krajowej Rady – do 2,0 przeciętnych  wynagrodzeń krajowych  w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za ubiegły rok ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski”;

2) Przewodniczącego okręgowej rady:

a) powyżej 9.500 członków  – do 1,9  wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1,

b) od 5.000 do 9.500 członków – do 1,8 wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1,

c)  poniżej 5.000 członków – do 1,7 wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1;

3) wiceprezesa Krajowej Rady, zastępcy przewodniczącego okręgowej rady – do 0,5 ryczałtu odpowiednio Prezesa Krajowej Rady lub przewodniczącego okręgowej rady;

4) sekretarza, skarbnika, przewodniczącego oraz sekretarza komisji kwalifikacyjnej, przewodniczącego komisji rewizyjnej, sądu dyscyplinarnego oraz rzecznika koordynującego pracę rzeczników odpowiedzialności zawodowej  - do 0,5 ryczałtu odpowiednio Prezesa Krajowej Rady lub przewodniczącego okręgowej rady.

4. Członkowie organów izb oraz komisji powoływanych przez organy izby nieotrzymujący ryczałtów w danej izbie mogą otrzymać ekwiwalent za udział w każdym posiedzeniu do     175 zł  brutto lub do 35 zł  brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz izb. Ekwiwalent jest wypłacany na wniosek przewodniczącego organu, rzecznika koordynującego pracę rzeczników odpowiedzialności zawodowej lub komisji i zatwierdzony odpowiednio przez Prezesa Krajowej Rady lub przewodniczącego okręgowej rady.”,

 

b) po ust.10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Odpowiednio Krajowa Rada lub Okręgowa Rada, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, może podjąć uchwałę w sprawie zawarcia  i rozwiązania umowy o pracę na czas określony nie dłuższy niż kadencja rady z Prezesem Krajowej Rady lub przewodniczącym okręgowej rady z wynagrodzeniem brutto nie przekraczającym 140% ryczałtu należnego w dniu podejmowania uchwały. Oświadczenie woli w sprawie zawarcia i rozwiązania umowy o pracę z Prezesem Krajowej Rady lub przewodniczącym okręgowej rady składa upoważniony w uchwale odpowiednio wiceprezes Krajowej Rady lub zastępca przewodniczącego okręgowej rady oraz skarbnik.”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.