Uchwała Nr 12/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2009.


Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1.    Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2009.
2.    Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do uchwały