Uchwała Nr 15

 

II Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 14 czerwca 2003 r.

 

w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na II Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

II Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1. Przyjmuje się do wiadomości wnioski zgłoszone przez delegatów na II Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wnioski stanowią załącznik do uchwały.

 

 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w celu ich rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu.

 

3. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poinformuje okręgowe rady oraz wnioskodawców o podjętych rozstrzygnięciach.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.