Uchwała Nr 2

 

II Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 14 czerwca 2003 r.

 

w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby oraz uchwalenia jej budżetu na rok 2004.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2002 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5 poz.42,  z 2002 Nr 23, poz.221 i Nr 240, poz. 2052) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

  1. Ustala się zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2004, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
  2. Uchwala się budżet Krajowej Izby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2004, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.