Załącznik do uchwały

Uchwała nr 19/R/21

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 1 września 2021 r.

w sprawie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego


 


 

Na podstawie art. 33 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 8 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


 

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego na zasadach określonych w projekcie porozumienia stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

  1. Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady i Skarbnika Krajowej Rady do podpisania dokumentów niezbędnych do przystąpienia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego.

  2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 może podpisać jednoosobowo Prezes Krajowej Rady na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji Krajowej Rady.

§ 3.


 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Krajowej Rady.


 

§ 4.


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.