Uchwała Nr 13/R/08

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 listopada 2008r.

w sprawie terminarza działań przygotowawczych

do VIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB


§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza następujący terminarz działań przygotowawczych do VIII Krajowego Zjazdu PIIB:

25 lutego 2009 r.
Termin przygotowania projektów sprawozdań:
-   Krajowej Rady (łącznie ze sprawozdaniem finansowym),
-   Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
-   Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
-   Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

6 marca 2009 r.
Przekazanie projektów sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej.

8 kwietnia 2009r.
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady na którym następuje przyjęcie przygotowanych sprawozdań.
 
18 kwietnia 2009 r.
Zakończenie okręgowych zjazdów sprawozdawczych.

22 kwietnia 2009 r.
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB na którym następuje:
-   zatwierdzenie sprawozdania KR,
-   przyjęcie informacji o sprawozdaniach organów tj.: KKK, KSD i KROZ,
-   omówienie sprawozdania KKR.

24 kwietnia 2009 r.
Przekazanie sprawozdań, protokołów i uchwał z okręgowych zjazdów do Krajowej Rady PIIB.

5 maja 2009 r.
Przekazanie sprawozdań do druku.

6 maja 2009 r.
Posiedzenie Prezydium KR PIIB, na którym następuje:
-   przyjęcie porządku obrad Zjazdu,
-   przyjęcie propozycji zmian w Statucie i regulaminach przygotowanych, przez Komisję Prawno-Regulaminową,
-   przyjęcie regulaminu obrad Zjazdu,
-   przyjęcie projektu budżetu na rok 2010,
-   omówienie wniosków i postulatów zgłoszonych przez okręgowe zjazdy,
-   ustalenie listy zaproszonych gości.

20 maja 2009 r.
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB na którym następuje zatwierdzenie materiałów przyjętych przez Prezydium KR w dniu 6 maja 2009 r.

5 czerwca 2009 r.
Wysyłka zaproszeń z materiałami do delegatów i gości Zjazdu.

19-20 czerwca 2009 r.
Obrady Zjazdu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.