Uchwała nr 41/KKR/V/2021

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB występuje do XX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z wnioskiem o nadanie Złotych Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

- inż. Ewie Bosy – LBS/BO/0013/04,

- mgr inż. Mirosławowi Gruszeckiemu – LBS/BO/0148/10

 

2. Uzasadnienie wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.