Załącznik do uchwały

Uchwała nr 39/KKR/V/2021

z dnia 24 marca 2021 r.

 

w sprawie protokołu kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za 2020 r. w zakresie działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 9 ust 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się protokół KKR Nr 4/KKR-K/V/2021 kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za 2020 r. wraz z wnioskami i zaleceniami zakresie działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.