Załącznik do uchwały

Uchwała nr 38/KKR/V/2021

z dnia 24 marca 2021 r.


w sprawie protokołu kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za 2020 r. w zakresie działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie § 9 ust 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Przyjmuje się protokół KKR Nr 3/KKR-K/V/2021 kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za 2020 r. wraz z wnioskami i zaleceniami, w zakresie działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.