Uchwała nr 3/III/KKR/2013

z dnia 14.03.2013 r.

 

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej kontroli z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2012 roku

 

 

Zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

 

 1. Tadeusz Durak - Przewodniczący

 2. Ewa Barcicka - Wiceprzewodnicząca

 3. Leonard Szczygielski - sekretarz

 4. Janusz Komorowski - członek

 5. Kazimierz Owedyk - członek

 6. Paweł Piotrowiak - członek

 7. Kazimierz Ślusarczyk - członek

 

po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego przyjmują wnioski pokontrolne:

 

Wnioski:

 1. Zespół Kontrolny KKR stwierdza, że działalność merytoryczna KSD w 2012 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem KSD przy zachowaniu trybu postępowania Sądu Dyscyplinarnego w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

 2. Obsługa administracyjno-finansowa KSD prowadzona była przez Biuro KIIB poprawnie.

 3. Zespół Kontrolny KKR wnioskuje o zmianę nazwy: „Ramowego Planu Kontroli w OSD” na: „Ramowy Zakres Nadzoru w OSD” oraz zmianę w treści dokumentu słów: „kontrola” na: „nadzór”.

 4. Zespół Kontrolny KKR wnioskuje o usunięcie z: „Ramowego Planu Kontroli w OSD” zapisu punktów: 1), 2), 11) i 13).