Regulamin Komisji Medalu Honorowego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

§ 1.

Komisja Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwana dalej „Komisją” działa na mocy uchwały nr 24/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia „Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.

 

§ 2.

1. Komisji przewodniczy jej Przewodniczący.

2. Przewodniczący Komisji pełni swoją funkcję w okresie trwania kadencji.

3. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

1) reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
2) podział zadań pomiędzy członków Komisji,
3) określenie terminarza posiedzeń Komisji oraz ich zwołanie,
4) organizacja prac Komisji w zakresie opiniowania wniosków,
5) wzywanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku sporządzanego z uchybieniem obowiązującym zasadom.

 

§ 3.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.

2. Posiedzenia Komisji są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu osobowego.

3. Komisja opiniuje wnioski, przygotowuje projekty uchwał o nadanie Medalu Honorowego PIIB zgodnie z Regulaminem nadania Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przedkłada je Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

4. Obrady Komisji odbywają się z zachowaniem poufności.

5. Opinie Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym przy zachowaniu zwykłej większości głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

6. Z obrad Komisji i podjętych decyzji sporządza się protokół, który członkowie Komisji akceptują na kolejnym posiedzeniu.

 

§ 4.

1. Komisja wybiera ze swojego grona sekretarza komisji.

2. Do zadań Sekretarza Komisji należy:

1) przygotowanie projektu porządku obrad,
2) zawiadamianie o posiedzeniach członków Komisji i osoby zaproszone,
3) prowadzenie listy obecności członków Komisji na posiedzeniach,
4) protokołowanie posiedzeń Komisji,
5) prowadzenie dokumentacji pracy Komisji,
6) dostarczenie członkom Komisji materiałów dotyczących porządku obrad,
7) współdziałanie z biurem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie obsługi i ewidencji wniosków o nadanie Medalu, przygotowywanie projektów uchwał o nadanie medali, prowadzenie Księgi Zasłużonych, wydawania legitymacji.

Regulamin Komisji Wnioskowej

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


§ 1

Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Komisji Wnioskowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej „Komisją”.

 

§ 2

1. Komisja jest organem pomocniczym Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

2. Celem działania Komisji jest koordynacja, w okresie między zjazdami, realizacji wniosków zjazdowych przez właściwe organy Krajowej Izby. Komisja realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) Rejestrację wniosków zgłoszonych przez okręgowe zjazdy w celu ich przekazania komisji wnioskowej Krajowego Zjazdu,
2) Rejestrację wniosków przyjętych przez Krajowy Zjazd,
3) Opracowywanie planów (sposobów) realizacji wniosków i przedstawianie ich Krajowej Radzie do akceptacji,
4) Koordynację realizacji przez poszczególne organy wniosków przyjętych przez Krajowy Zjazd,
5) Występowanie do właściwych organów o informacje o stanie realizacji wniosków,
6) Informowanie wnioskodawców o stanie realizacji złożonych przez nich wniosków,
7) Okresowe składanie sprawozdań z realizacji wniosków Krajowej Radzie PIIB,
8) Sporządzanie projektu części sprawozdania z działalności Krajowej Rady na Krajowy Zjazd w zakresie informacji o stanie realizacji wniosków.

 

§ 3

1. Komisja jest powoływana i odwoływana przez Krajową Radę PIIB.

2. W skład Komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdej z okręgowych izb inżynierów budownictwa.

3. Krajowa Rada PIIB wyznacza Przewodniczącego Komisji.

4. Komisja ze swojego grona wybiera, zwykła większością głosów, dwóch wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Komisji.

5. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, w szczególności zwołuje i prowadzi jej posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.

6. W razie potwierdzonej nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji kieruje jeden z wiceprzewodniczących.

7. Do obowiązków Sekretarza Komisji należy protokołowanie posiedzeń i kompletowanie dokumentów Komisji.

 

§ 4

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Miejscem posiedzeń Komisji jest siedziba Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Członkowie Komisji za udział w posiedzeniach otrzymują ekwiwalent w wysokości określonej w odrębnych przepisach PIIB.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

§ 1.

 

Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2.

 

Celem działania Komisji jest koordynacja działań okręgowych izb dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PIIB oraz wpieranie swoich członków w tych działaniach, m.in. poprzez rozwój różnego rodzaju form szkoleniowych. Komisja realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

  1. Wybór tematyki szkoleń zalecanych do realizowania przez poszczególne okręgowe izby.  Upowszechnianie drogą internetową materiałów szkoleniowych.
  2. Opracowywanie materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla wszystkich izb okręgowych, a w szczególności materiałów e-learningowych oraz nagrań TV.
  3. Monitorowanie form i skuteczności doskonalenia zawodowego.

 

§ 3.

 

Komisja przygotuje projekt zasad, według których podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków izby stanie się docelowo wymaganym obowiązkiem.

 

§ 4.

 

Komisja składa sprawozdanie ze swojej działalności corocznie na ostatnim przed Krajowym Zjazdem posiedzeniu Krajowej Rady.

 

§ 5.

 

  1. Komisja jest organem pomocniczym Krajowej Rady PIIB powoływanym i odwoływanym przez Krajową Radę PIIB. W szczególności Krajowa Rada PIIB powołuje Przewodniczącego.
  2. W skład Komisji poza Przewodniczącym wchodzi po jednym przedstawicielu każdej z okręgowych izb.
  3. Przewodniczący Komisji kieruje pracą całej Komisji, zwołuje i prowadzi posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.
  4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.
  5. Miejsce posiedzeń ustala Przewodniczący Komisji.
  6. Członkowie Komisji za udział w posiedzeniach otrzymują ekwiwalent w wysokości określonej w Zasadach Gospodarki Finansowej Izby.