TEMATYKA SPOTKAŃ KOMISJI DS. WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI NAUKOWO-TECHNICZNYMI PIIB

ROK 2018

Na pierwszym posiedzeniu Komisji w dniu 07 listopada członkowie Komisji scharakteryzowali reprezentowane przez nich stowarzyszenia (m.in. stan liczbowy i zakres działania), natomiast przewodniczący komisji przedstawił krótką informację o bieżącej działalności PIIB, a następnie omówił wstępną propozycję ramowego programu działalności komisji (m.in.: aktualizację porozumienia PIIB ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, współpracę z komisjami ds. ustawicznego doskonalenia zawodowego i ds. komunikacji społecznej, Krajową Komisją Kwalifikacyjną) oraz plan i organizację posiedzeń Komisji do 30.06.2019 r.

W czasie drugiego posiedzenia Komisji w dniu 12 grudnia każdy z członków komisji przedstawił propozycje w zakresie współpracy pomiędzy PIIB a poszczególnymi stowarzyszeniami, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki swojego stowarzyszenia, w tym: prowadzenie szkoleń branżowych przez SNT, wskazanie przez SNT wykładowców i instytucji do prowadzenia szkoleń branżowych, podjęcie próby opracowania minimów programowych dla różnych specjalności, uporządkowanie sposobu finansowania przez izby okręgowe szkoleń organizowanych przez SNT, przygotowanie przez SNT pytań branżowych pod kątem egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane, uporządkowanie relacji pomiędzy rzeczoznawstwem PIIB a rzeczoznawstwami stowarzyszeniowymi, podjęcie tematu dotyczącego czasopism i czytelnictwa oraz współpraca z innymi komisjami PIIB (Etyki, Komunikacji Społecznej, Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, Prawno-Regulaminową i Krajową Komisją Kwalifikacyjną).

ROK 2019

Na posiedzeniu Komisji w dniu 20 lutego omówiono oraz ustalono plan i organizację posiedzeń Komisji do 30.06.2020 r.

W czasie posiedzenia Komisji w dniu 16 maja zaktualizowano tekst porozumienia pomiędzy PllB a Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi oraz omawiano propozycję reaktywacji grupy GB8 na szczeblu centralnym oraz powołania GB8bis na szczeblu izb okręgowych. Zaktualizowane porozumienie pomiędzy PIIB a Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi zostało podpisane w dniu 12 grudnia 2019 r. w czasie uroczystego otwarcia nowej siedziby PIIB.

24 września pierwsza część posiedzenia odbyła się wspólnie z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego pod przewodnictwem Adama Raka. Omówiono współpracę z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w zakresie organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe członków (dotyczyło izb okręgowych), w tym: ujednolicenia zasad odpłatności, wskazania preferowanej tematyki i wskazania ewentualnych wykładowców lub instytucji, które takie szkolenie mogłyby przeprowadzić.
W drugiej części posiedzenia Komisji ds. współpracy z SNT kontynuowano dyskusję nt. ewentualnej reaktywacji Grupy B8 a także nt. ewentualnego umiejscowienia w ustawie - Prawo budowlane "Wykonawcy", jako nowego uczestnika procesu budowlanego.

Posiedzenie w dniu 13 listopada poświęcone było omówieniu współpracy z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w zakresie organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe członków wraz z wnioskami ze wspólnego posiedzenia z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB z dnia 24 września 2019 r.
Ponadto omawiano współpracę z Krajową Komisją Kwalifikacyjną w zakresie przygotowania pytań branżowych na egzaminy testowe oraz ustne na uprawnienia budowlane przez specjalistów ze Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

ROK 2020

Głównym tematem posiedzenia Komisji w dniu 18 maja była analiza czytelnictwa przez członków PIIB (wykaz czasopism wydawanych przez SNT, zasady dofinansowywania czasopism przez Izby Okręgowe). Materiał dotyczący prenumeraty czasopism, przygotowany w formie tabelarycznej, został omówiony na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB w dniu 10 czerwca i na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 02 września a następnie przekazany do Izb Okręgowych i do przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

15 września pierwsza część posiedzenia poświęcona była omówieniu współpracy SNT z Komisją Prawno-Regulaminową PIIB w zakresie opiniowania aktów prawnych dotyczących budownictwa a także interpretacji istniejących przepisów.
W drugiej części posiedzenia Komisji ds. współpracy z SNT dyskutowano nad propozycją programu działania komisji do końca V kadencji, w tym konieczność wypracowania nowych sposobów realizacji zadań w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Komisja ds. współpracy
ze stowarzyszeniami naukowo – technicznymi


Uchwałą nr 17 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r. została powołana Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo – technicznymi.

 

Skład Komisji

  1. Małopolska OIIB - RAWICKI Zygmunt – przewodniczący
  2. Lubelska OIIB - GIEROBA Joanna
  3. Łódzka OIIB - BORYCZKA Jan
  4. Małopolska OIIB - MĄKA Józef
  5. Opolska OIIB - STANISZEWSKI Stanisław
  6. Podkarpacka OIIB - KACZMARCZYK Leszek
  7. Śląska OIIB - KLUSKA Józef
  8. Świętokrzyska OIIB - DURAK Tadeusz